Balans beschermen en beleven

donderdag 1 december 2022

Natuurbeheerders hebben zorgen over de balans tussen beschermen en beleven op de Waddenzee, de wadplaten, onbewoonde eilanden en kwelders. PRW voerde daarom gesprekken met natuurbeheerders, ondernemers en vertegenwoordigers vanuit recreatie en toerisme. Want hoe wordt er vanuit deze verschillende perspectieven naar de balans tussen beschermen en beleven gekeken? Wat zijn de feiten en wat zijn de trends? En wat zou dit kunnen betekenen voor ondernemerschap, beheermaatregelen en eventueel te maken keuzes?

Uitkomsten gesprekken

Uit de gesprekken komt naar voren dat zowel vanuit natuurbeheer als recreatie het belang wordt gedeeld van het beleven van de kernwaarden van de Waddenzee voor het draagvlak voor natuurbescherming en -herstel. Ook wordt gezamenlijk geconcludeerd dat het aantal recreanten en toeristen op het Wad is toegenomen en nog verder toe zal nemen. En dat de natuur in het Waddengebied door verschillende factoren onder druk staat.

Wat kan beter?

Wordt er ingezoomd op de balans tussen beschermen en beleven dan zijn er vragen over de effecten van recreatie en toerisme op natuur; waar gaat het mis en wat gaat er dan mis?
Er worden kansen benoemd voor meer integratie van natuurbeheer in het beleven en vermarkten van het gebied. Kansen die bijvoorbeeld kunnen landen in het ambassadeursprogramma; een gezamenlijk initiatief van meerdere partijen, dat in opdracht van het ministerie van LNV wordt ontwikkeld in het kader van het North Sea Interreg project Prowad Link.

Aanjagen van goede gesprek

De oogst van deze gesprekken is bedoeld als inspiratie voor het aanjagen van het goede gesprek over de balans tussen beschermen en beleven. En een van de conclusies is nu juist dat in de nieuwe Waddengovernance overleg tussen natuur en recreatie wordt gemist. Sjon de Haan, coördinator Waddenzee Werelderfgoed ziet kansen. “Het lijkt een logische stap het overleg van het team Waddenzee Werelderfgoed in haar nieuwe opzet hiervoor te gaan benutten”.
Het rapport levert ook input voor een aantal lopende trajecten zoals het opstellen van het Integraal Beheerplan. Paul Rutten van de Beheerautoriteit Waddenzee ziet raakvlakken met onderwerpen als gastheerschap, toezicht en recreatieve zonering die in het Integraal Beheerplan een plek gaan krijgen.