Advies over inzet relatie visserij en Werelderfgoed Waddenzee

maandag 17 december 2018

De visserijsector en Werelderfgoed Waddenzee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer de nadruk meer wordt gelegd op deze verbondenheid, in plaats van op de scheidslijn tussen natuur en cultuur, dan kunnen zowel de visserijsector en het Wad daarvan profiteren.

Dat is een belangrijke conclusie uit het advies van Sarah Verroen van Fish en Farm en Marieke Verweij van bureau Wing. Zij hebben in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee onderzoek gedaan in 2017 en 2018 naar de invulling van de term ’Visserij van Werelderfgoedklasse’.

Zij hebben daarbij een brede rondgang gemaakt langs de waddenvisserij en haar omgeving. In gesprekken op de havens, in bestuurskamers en bij grotere bijeenkomsten hebben zij de meningen gepolst. De onderzoekers komen in hun onderzoek tot de conclusie dat een (extra) classificering averechts kan werken, terwijl een positieve benadering en het aan de ondernemers zelf overlaten van vermarkting door middel van UNESCO wel vruchten kan afwerpen. Niet alleen in productvermarkting, maar ook in de samenwerking tussen overheid, NGO’s en de visserijsector.

Werk aan draagvlak

,,Het is belangrijk om de verbinding tussen Werelderfgoed Waddenzee en de visserij zichtbaarder te maken”, zegt Verweij. ,,Ga op zoek naar de meerwaarde en wees terughoudend met de terminologie werelderfgoedklasse. Deze term wekt de suggestie dat de werelderfgoed status samengaat met nieuwe eisen en criteria, zo merkten wij. Dat draagt niet bij aan het draagvlak.”

Het advies is dan ook om het ontwikkelen van een predicaat voor de visserij van werelderfgoedklasse te laten bij het ondernemerschap in de visserij. ,,Leg dat niet van bovenaf op.” Voorts adviseren de auteurs dat zowel de visserijsector als het Werelderfgoed Waddenzee gebaat zijn bij afstemming en samenwerking tussen aanvoersectoren. Men kan daarbij zelfs denken aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke toekomstgerichte visie op de visserij in de Waddenzee. Ook kritische (tussentijdse) evaluatie van lopende convenanten is nodig.

Gezamenlijke bijeenkomst

Ook in haar nieuwe programmaperiode zet PRW in op een goede ondersteuning van de verschillende visserijconvenanten. Daarnaast wil PRW met de sector en omgeving verkennen of de ontwikkeling van een integrale toekomstvisie vanuit de gezamenlijke visserijsectoren helpt in de verdere stappen op weg naar een duurzame inbedding van de visserij in de Waddenzee. Begin 2019 vindt de aftrap daarvoor plaats via een gezamenlijke bijeenkomst.