Actieplan Vaarrecreatie: balans tussen natuur en recreatie op het Wad

maandag 20 januari 2014

De Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland hebben, samen met havengemeenten, Rijk, natuurorganisaties en watersportsector een “Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee” opgesteld. In Den Oever is vrijdag 17 januari dit actieplan feestelijk ondertekend.

Met dit plan willen de partijen een evenwichtige ontwikkeling van natuur en vaarrecreatie op de Waddenzee en een passende ontwikkeling van jachthavens aan de Waddenzee mogelijk maken.

Vaarrecreanten moeten zich meer bewust worden van de aanwezige natuur en de effecten daarop als zij op het Wad verblijven. Door een combinatie van zowel Waddenbrede voorlichtings- en educatieactiviteiten als toezichts- en handhavingsmaatregelen willen de partijen hier gezamenlijk invulling aan geven. Uitgangspunt vormt de te actualiseren Erecode “Wad ik heb je lief” met “spelregels” voor een verantwoorde omgang met het Wad.

‘Werelderfgoed moet je beleven’
Gedeputeerde Joke Geldhof van de provincie Noord-Holland zegt het als volgt: ‘Het Wad toont zich altijd een goed gastheer en verdient het om met respect door haar gasten te worden behandeld. Ik ben bijzonder trots op alle betrokken organisaties, die met elkaar bereid zijn te werken naar een goede balans tussen natuur en recreatie op het Wad. Dit UNESCO werelderfgoed heeft unieke waarden die je moet kunnen blijven beleven.”

Op enkele kwetsbare plekken op het Wad, waar spanning bestaat tussen kwetsbare natuur en recreatievaart, zal deze aanpak in proefprojecten in praktijk worden gebracht. Monitoring gedurende de proef moet leiden tot een goede balans tussen natuur en vaarrecreatie. De ervaringen uit deze pilots worden benut voor de aanpak van andere kwetsbare plekken op het Wad.

Jachthavens
Het actieplan wil ook het aantal ligplaatsen in de jachthavens langs de Waddenzee verbeteren en uitbreiden. De plannen moeten zowel bijdragen aan de toeristische positionering van de havens als de verbetering van de natuur en de beleving van de Waddenzee. Zo wordt voor de ontwikkeling van de haven van Den Oever de koppeling gelegd met de ontwikkeling van de kwelder Oeversche Schor.

Sociale media
De betrokken overheden, natuur- en watersportorganisaties zien verder mogelijkheden om digitale en sociale media actiever te benutten bij de communicatie met vaarrecreanten. In het bijzonder geldt dit voor de communicatie over aanpassingen in de openstelling en sluiting van gebieden. De natuur- en watersportorganisaties zijn hierover in gesprek met het ministerie van EZ. Doel is actiever in te spelen op de actuele situatie ter plaatse op het Wad door een meer flexibele openstelling en sluiting van gebieden mogelijk te maken, mits de natuur dat toelaat.

Rijke Waddenzee
Het actieplan is een vervolg op het afgeronde convenant vaarrecreatie Waddenzee (2007-2012).Bij de evaluatie van dit plan is geconstateerd dat een samenhangende ontwikkeling van natuur en vaarrecreatie op de Waddenzee structurele aandacht vraagt. Belangrijkste aanbeveling was om tot een gezamenlijk plan te komen van overheden, natuur- en watersportorganisaties. Het actieplan geeft hier invulling aan. De vervolgstap is nu dat er een programmamaneger komt die het actieplan gaat uitvoeren. Het Programma naar een Rijke Waddenzee zal deze uitvoerder ondersteunen bij zijn/haar werkzaamheden.