Aankondiging zoet-zout platform: estuaria in Nederland

maandag 14 oktober 2013

Rijkswaterstaat organiseert een bijeenkomst op 14 november in Utrecht over de zoet-zout overgangen in het Waddengebied en de Zuidwestelijke Delta. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft meegeholpen met de voorbereidingen voor het Waddengebied.

De Zuidwestelijke Delta en de Wadden zijn twee regios met unieke natuurwaarden. Veel natuurlijke zoet-zoutovergangen zijn in de vorige eeuw verdwenen door de aanleg van dammen en dijken. De veiligheid en zoetwatervoorziening zijn daardoor aanzienlijk verbeterd, maar de ecologische schaduwkanten zijn ook duidelijk geworden. Een verstoorde vismigratie en verslechterde waterkwaliteit zijn hiervan bekende voorbeelden.

De wens om de oorspronkelijke gradiënten deels weer te herstellen is beleidsmatig al geformuleerd in de Vierde Nota waterhuishouding (1998). Deze ambitie is deels verankerd in de Kaderrichtlijn Water, waarbij vooral maatregelen voor vismigratie worden uitgevoerd in de verschillende regio’s. Wat zijn anno 2013 de ambities en beleidsontwikkelingen voor de grote wateren? Waar liggen de uitdagingen en tegen welke belemmeringen lopen we aan? En wat betekent dit voor het beheer en onderhoud?

Kansen
Het gaat deze dag om het in kaart brengen van de bestaande kansen, om de huidige gradiënten te benutten en om nieuwe kansen te creëren voor het Waddengebied en de Delta. De onderwerpen worden met elkaar gedeeld door inhoudelijke presentaties en discussies over kennis, innovaties, beheer en praktijk.