Verbinden en borgen van kennisontwikkeling onderwaternatuur

Om de benodigde kennis te ontwikkelen hebben natuurorganisaties, kennisinstellingen en waterschappen het initiatief genomen om een aantal doelgerichte onderzoeksprogramma’s op te zetten, zoals ‘Waddenmozaiek’, ‘swimways’ (beide gecoördineerd vanuit de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN)) en Ruim Baan voor Vissen II (gecoördineerd door de noordelijke waterschappen). Deze organisaties hebben ondersteuning van PRW nodig: bij een aantal aspecten van uitvoering en – nog belangrijker – bij de vertaling van de resultaten naar beleid, ontwikkeling en beheer.

Meer in detail betreft het:

 • Het bevorderen van de overkoepelende samenwerking tussen de diverse programma’s en daarbij betrokken partijen;
 • Aanjagen van een majeure transitie naar een Waddenkennis-infrastructuur die helpt voor beleid en beheer en de internationale toppositie waddenkennis benut, ook voor de Noordelijke economie.
 • Het bevorderen van de samenwerking met andere onderzoeksinstellingen die over relevante onderwaternatuurkennis beschikken. Dit betreft onder andere Wageningen Marine Research (WMR), dat de monitoring uitvoert van de effecten van diverse (schelpdier)visserijconvenanten en voor de Wettelijke Onderzoekstaak (WOT) van de Waddenzee;
 • Het – zo nodig – aanjagen van de benodigde veldexperimenten (‘leren door doen’) in samenwerking met de betrokken beheerders en gebruikers (met name visserij);
 • De aansluiting maken tussen het in de Waddenzee verrichte onderzoek (inclusief pilots) bij datgene dat aan andere grote wateren wordt verricht;
 • Gaandeweg het onderzoek: de vertaling van de resultaten in doelgerichte afspraken over beleid, ontwikkeling en beheer  voor natuurverbetering van de Waddenzee.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

 • Samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling, beleid en beheer van de onderwaternatuur van de Waddenzee is verbeterd;
 • Geborgde Waddenkennisinfrastructuur staat op de kaart;
 • Er is een samenwerkende community opgezet op het gebied van kennisontwikkeling binnen de Waddenzee en met de andere grote wateren;
 • Bemiddeling bij uitvoering van veldexperimenten tussen kennisinstellingen, gebruikers en beheerders;
 • Vanaf 2020: omzetting van onderzoeksresultaten in beleids- en beheersafspraken via gestructureerd overleg tussen kennisinstellingen, beleidsmakers en beheerders.

Opdrachtgevers:

 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Rijkswaterstaat
 • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen
 • Coalitie Wadden Natuurlijk

Opvolging door:

 • Rijkswaterstaat