Verbetering kwelders

Kwelders zijn van nature dynamisch van karakter. De vastelandskwelders in de Waddenzee zijn echter aan zowel de zee- als landzijde vastgelegd. Aan de landzijde door inpolderingen en dijkaanleg, aan de zeezijde veelal door kwelderwerken (waarbij het beheer zich richt op behoud van het huidige kwelderareaal).Door deze vastlegging kunnen kwelders verouderen. Jongere kwelders kunnen op lange termijn in de knel komen of zelfs verdwijnen.

De huidige vastelandskwelders zijn ontstaan uit landaanwinningswerken. Ze zijn dus niet helemaal natuurlijk ontstaan, maar hebben wel een grote natuurwaarde. Die natuurwaarde staat echter onder druk door veroudering als gevolg van voortgaande opslibbing en vegetatiesuccessie. Een studie van het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit heeft daarvoor een aantal oplossingen aangereikt. Op basis daarvan organiseerde PRW eind 2015 een workshop met wetenschappers en terreinbeheerders.

Het bleek dat waar beheerders nu reactief omgaan met veroudering van hun kwelder, maatregelen tegen veroudering ook actief kunnen worden gepland. Verder werd geconcludeerd dat er in de deelgebieden van de vastelandskwelders (grofweg Friesland, Groningen en de Dollard) ruimte is voor ‘leren door doen’-experimenten. PRW bekijkt samen met de kwelderbeheerders op welke manier zij dynamisch en Waddenzeebreed kwelderbeheer kunnen bevorderen.

Meer lokaal richt PRW zich op de ecologische inrichting van kwelders. We kijken dan naar biodiversiteit, broedsucces en/of de functie voor vis, zoals bij de Groene Dollarddijk.