Investeringskader en Waddenfonds

De provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen werken samen in de stuurgroep Waddenprovincies.
Zij stellen via het Waddenfonds middelen beschikbaar voor investeringen gericht op verbetering van de natuur en de economie in het Waddengebied. Voor het inzetten van de financiële middelen wordt het Investeringskader Waddengebied 2017-2026 opgesteld.

In de eerste versie van het investeringskader is gekozen voor een gebiedsgerichte benadering. De gebieden waar het om gaat: Eems-Dollard, kust Fryslân-Groningen, Lauwersmeer, Waddenzee, Waddeneilanden, Afsluitdijk en de kop van Noord-Holland. Daarnaast staan in het investeringskader gebiedsoverstijgende voorstellen, bijvoorbeeld op het gebied van marketing of duurzame ontwikkeling van de havens. Alles staat in relatie tot de ecologische versterking van het Waddengebied.

In het najaar van 2016 volgt de besluitvorming over het investeringskader door de Gedeputeerde Staten van de drie provincies. Daarna krijgt het Waddenfonds de taak om de middelen uit het fonds toe te kennen. Vanaf dat moment kunnen initiatiefnemers financieringsaanvragen indienen voor projecten en programma’s.

PRW levert een bijdrage aan het investeringskader en biedt ondersteuning en advisering in Waddenfondsprojecten.