Waddenhuisberaad

Samen met de Waddenacademie is er een nieuw Waddenberaad georganiseerd. Daarin komen vragen aan bod als: welke menselijke activiteiten zijn schadelijk voor het ecosysteem van het wad? En vooral: hoe verhoudt de schade van de ene activiteit zich tot die van de andere? In het Waddenberaad geven deskundigen een ranking aan de bedreigingen en effecten van menselijk handelen op het Waddengebied.

Om de ecologische impact helder te krijgen, wordt gebruik gemaakt van het ‘cascademodel’. Het cascademodel is een model dat het ecosysteem van de Waddenzee verbeeldt. Het model bestaat uit vijf ringen, waarbij elke volgende ring afhankelijk is van de vorige. De eerste ring is de dynamische bodem, de basis van het systeem. Daarna volgen waterleven, bodemleven en de ring van vogels en zeehonden.

De vijfde ring staat voor ‘belevingswaarde’. Die ring is van een andere orde dan de eerste vier, maar bij de beoordeling van effecten van menselijk handelen is belevingswaarde een belangrijke factor.

De resultaten van het Waddenberaad  worden medio 2016 verwacht. Vervolgens wordt dit gebruikt bij het opstellen van de nieuwe versie van de Structuurvisie Waddenzee (de huidige versie loopt tot en met 2017).