Perspectief 2050

Het Waddengebied staat aan de vooravond van een aantal majeure ontwikkelingen: klimaatverandering, energietransitie, verduurzaming (economisch) gebruik (visserij, scheepvaart, landbouw etc.), toenemend toerisme en de dreiging van verdergaande krimp en achteruitgang van de leefbaarheid. Deze complexe materie en dynamiek vraagt om creativiteit, flexibiliteit en vindingrijkheid van de omgeving om daar passende antwoorden op te vinden.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) wil partijen uitdagen om voorbij de gebruikelijke oplossingen te denken. De opgaven bieden ook kansen om in het Waddengebied gezamenlijk voorop te gaan lopen. We willen aan de wereld kunnen laten zien hoe natuur, economie en leefbaarheid niet alleen samen kunnen gaan, maar elkaar zelfs kunnen versterken.


”het waddengebied is ongekend dynamisch” 

Van streefbeeld naar een wenkend perspectief. Het streefbeeld van de vorige periode van PRW vloeide voort uit de Planologische Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee (nu: Structuurvisie Waddenzee) van de Rijksoverheid. Het streefbeeld voor de periode 2019-2022 is geactualiseerd en geïntegreerd met de ambities van de Gebiedsagenda Wadden 2050. Hierdoor is er nu één integraal perspectief voor het Waddengebied voor 2050. PRW zet zich in om al tijdens deze programmaperiode zoveel mogelijk onderdelen van het perspectief in werking te zetten zodat deze in 2030 zijn voltooid.

De essentie van het perspectief is met de actualisatie niet veranderd. De kern is en blijft dat het Waddengebied in haar waarde hersteld wordt als een ecologisch uniek en waardevol gebied waar mens in leven en van leven. Primair is de Waddenzee een natuurgebied (hoofddoel), waar medegebruik mogelijk is mits het de natuur en het landschap niet aantast. Het is dan ook geschreven vanuit de kernwaarden van het gebied waarbij het duurzame medegebruik geen afbreuk doet aan de kwaliteiten van het Waddenecosysteem.

Lees hier verder: HET WADDENGEBIED IN 2050 ( wenkend perspectief 2050)

jaarverslagen

programma in 2019 > bekijk online jaarverslag