Workshop vastelandskwelders: ruimte voor experimenten tegen veroudering

donderdag 5 november 2015

Op 28 oktober organiseerden Programma naar een Rijke Waddenzee en het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) een workshop over het beheer van de vastelandskwelders in de Waddenzee. Onderwerp was de voortgaande veroudering, en wat daar eventueel tegen te doen is.

Kwelders zijn van nature dynamisch van karakter. Dat betekent dat de zee er zo nu en dan over heen stroomt. De vastelandskwelders in de Waddenzee zijn echter aan zowel de zee- als de landzijde vastgelegd door bijvoorbeeld kwelderwerken en dijken. Deze vastlegging brengt met zich mee dat kwelders kunnen verouderen en jongere ontwikkelingsstadia op lange termijn in de knel kunnen komen of zelfs verdwijnen. Daardoor staat de natuurwaarde van kwelders onder druk.

Ruimte voor verbetering
Kwelders die namelijk te weinig overspoeld worden door de zee, worden te eentonig.  Hierdoor kunnen vogelsoorten verdwijnen en maken andere kwelderplanten minder kans.

De beheerders nemen al veel maatregelen tegen de veroudering, zoals vermindering van het onderhoud aan kwelderwerken, beweiding en vermindering van de afwatering. Tot nu toe met wisselend succes. Veel kwelders zijn in de afgelopen 20 jaar verouderd. Wel is door een uitbreiding van het kwelderareaal het totale oppervlak aan pionierkwelder tot nu toe niet afgenomen.

Start experimenten
Tijdens de workshop is gebleken dat er in de verschillende deelgebieden van de vastelandskwelders (grofweg: Fryslân, Groningen en Dollard) ruimte is voor ‘leren door doen’ experimenten. Het is nu aan de beheerders en beleidmakers op kweldergebied om onderling, in een Waddenzee brede afstemming, de optimale experimenteerstrategie per deelgebied te gaan bepalen.