Wadvogeltelling: verstoring valt mee

maandag 21 augustus 2017

Tijdens een extra wadvogeltelling op zaterdag 12 augustus is gebleken dat het met verstoring van vogels door menselijk toedoen meevalt. Toch bestaat de indruk dat dit gedeeltelijk komt doordat vogels bepaalde gebieden vermijden.

Tientallen vogelaars tuurden door hun telescoop naar hoogwatervluchtplaatsen in het Waddengebied. De vogelliefhebbers noteerden tijdens deze telling niet alleen de aantallen vogels, maar ook potentiële verstoringsbronnen. Dit kunnen bijvoorbeeld roofvogels zijn, maar ook mensen met (loslopende) honden, vliegeraars, vaarrecreanten, bestuurders van drones, etc.

Hoewel alle uitslagen en aantallen nog verwerkt moeten worden, is de voorlopige conclusie dat het meevalt met de menselijke verstoring, zelfs tijdens hoogseizoen.

Natuurlijk zijn er wat mitsen en maren te plaatsen. Zo zorgde het mindere weer ook voor minder drukte op het wad. En het gaat om een steekproef. Bovendien is er nog weinig kennis over de mate van verdrijving (vogels die er niet zijn, worden niet verstoord) in het Waddengebied.

Bruno Ens van Sovon. “Er is wel de indruk dat de vogels gebieden meden waar de kans op verstoring hoog was. Als een gebied vermeden wordt, kunnen de vogels niet verstoord worden, maar de vermijding an sich is natuurlijk wel een indirect gevolg van verstoring. De grote uitdaging is deze vermijding in de vingers te krijgen.”

Lopend onderzoek
Het meenemen van de verstoringen maakt onderdeel uit van een groot Meerjarig Monitoringsonderzoek Waddenzee dat loopt naar de wisselwerking van vaarrecreatie en natuur. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een Monitoringsconsortium van verschillende onderzoeksinstituten zoals Rijksuniversiteit Groningen, SOVON Vogelonderzoek, ETFI en Altenburg & Wymenga. Dit doen zij in opdracht van het Actieplan Vaarreceatie Waddenzee.

De uitkomsten van de Wadvogeltelling sluiten mooi aan op het meerjarige onderzoek waaruit blijkt dat vaarrecreanten zich over het algemeen goed aan de regels houden. Zo wordt er niet vaak te hard gevaren buiten de geulen en ook houden mensen zich redelijk goed aan de gesloten gebieden.

Ruimte voor verbetering
Als er wel verstoring optreedt, is dat in 70% van de gevallen veroorzaakt door mensen en slechts 30% door andere dieren zoals roofvogels. Wat dat betreft is er dus nog ruimte voor verbetering.

FOTO: De Waddenunit brengt twee vogelaars naar Rottumeroog voor de telling. Uiteindelijk werden er op dit onbewoonde eiland zo’n 66.000 vogels geteld waarvan ruim 21.000 kanoeten en 23.000 bonte strandlopers.