Wadden en Zuidwestelijke Delta: overeenkomsten en verschillen

vrijdag 20 juli 2012

Zuidwestelijke Delta is in veel opzichten vergelijkbaar met de Wadden. Gebieden met hoge natuurwaarden (bijv. de Oosterschelde), een complete riviermonding (de Westerschelde), intensief medegebruik (mosselvissers, grote havens, recreatie) en een lage bevolkingsdichtheid. Op werkbezoek in Zeeland zijn de overeenkomsten en verschillen met de Wadden belicht.

Het Zeeuwse deelgebied met de hoogste natuurwaarden, de Oosterschelde, gaat sterk achteruit. Dat komt door de Deltawerken, waarvan de ecologische nadelen nu nog steeds beter merkbaar worden. De intensieve samenwerking die in het Waddengebied tot stand is gebracht, ontbreekt daar nog volledig. Dit ondanks de inspanningen van veel partijen, zoals Rijkswaterstaat en het Deltaprogramma.

Tijdens het werkbezoek hebben we veel opgestoken van manieren om harde overgangen te verzachten, kwelders te beschermen, en binnendijkse natuurwaarden te versterken en beleefbaar te maken in het enorme Plan Tureluur. Zie bijvoorbeeld www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1100911
De betrokkenen uit beide regio’s onderzoeken verdere manieren om van elkaar te kunnen leren.