Voorstudie maatregelen Ecologische verbeteringen Eems Estuarium nu online

donderdag 19 december 2013

De Voorstudie maatregelen ecologische verbeteringen Eems-estuarium (PRW 2013) is afgerond. Het heeft een voorstel voor een uitvoeringsagenda voor het Nederlandse deel van het estuarium opgeleverd, gericht op structurele ecologische verbetering.

Het doel van de uitvoeringsagenda is om de oorzaken van de huidige problemen in het ecologische systeem structureel aan te pakken. Voor zover dat op dit moment kan, want de precieze oorzaken hebben we slechts gedeeltelijk in de vingers. 

Uit de Voorstudie blijkt dat het getij in de Eems moeilijk is te beïnvloeden met maatregelen in het mondingsgebied of het middendeel. Hier zijn zeer ingrijpende maatregelen nodig om een substantieel effect te bereiken. Een aantal maatregelen lijkt niettemin kansrijk om nader te verkennen zoals ‘herstel meergeulenstelsel’, ‘anders varen’ en ‘komberging vergroten’.

Maatregelen voor de korte termijn
Naast deze kennisvergroting over de structurele oorzaken van de ecologische problemen in het Eems-estuarium zien de deskundigen ook kansen om de troebelheid op korte termijn te beïnvloeden:
+ door een slimme baggerstrategie te ontwikkelen
+ meer ruimte te creëren om slib in het estuarium te laten bezinken
+ verkennen of het mogelijk is slib uit het systeem te verwijderen.
Dergelijke maatregelen geven weliswaar geen antwoord op de structurele problemen, maar kunnen wel een positieve bijdrage leveren aan het ecologisch functioneren van het estuarium. 

Om bovenstaande maatregelen succesvol uit te kunnen voeren zijn twee andere typen maatregelen noodzakelijk: (1) intensieve samenwerking tussen Nederland en Duitsland en (2) investeren in bewustwording en trots bij de omgeving.

E&E, IMP en MIRT
De gezamenlijke partners binnen E&E (Economie en Ecologie in Balans) werken de voorgestelde verbetermaatregelen uit tot een uitvoeringsprogramma. Het gaat hier over maatregelen die de slibproblematiek in het estuarium aanpakken. In het Integraal Managementplan (IMP) zijn goede stappen gezet voor de samenwerking (ook met Duitsland) voor het verder uitbouwen van de kennis. Ook het Rijksprogramma MIRT, onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, wordt hiervoor ingezet.