Uitbreiding beschermde gebieden stuk dichterbij

vrijdag 20 maart 2020

Het Waddenfonds reserveert € 10 miljoen voor het vrijwillig uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied. Hierover hebben visserij-, natuurorganisaties en overheden in het Convenant Viswad afspraken gemaakt. Onderdeel van het convenant is dat delen van de Waddenzee vrijwillig gesloten worden voor de garnalenvisserij. Lees hier het bericht dat het Waddenfonds plaatste.

Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee

De Europese Commissie heeft na drie jaar studie op staatssteun het groene licht gegeven voor de openstelling van de Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee. Deze regeling vormt de ruggengraat van de afspraken in het VisWad akkoord.

vrijwillige basis

Het beschermen van gebieden wordt mogelijk gemaakt door de beoogde afname van capaciteit uit de garnalenvloot. Deelname aan de regeling geschiedt geheel op vrijwillige basis. Dus pas na sluiting van de regeling en beoordeling van de inschrijvingen zal duidelijk worden hoeveel vissers daadwerkelijk voor uitkoop opteren en er annex gebieden kunnen worden beschermd.

Online vergadering vanwege corona

De openstelling van de Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee is aangekondigd tijdens de informatiebijeenkomst van het Waddenfonds in Leeuwarden. Vanwege het Corona virus kon de geplande fysieke bijeenkomst voor garnalenvissers geen doorgang vinden en is gekozen voor een online vergadering. Dat was voor sommige vissers best wel even lastig, maar uiteindelijk hebben toch zo’n 40 belangstellenden hun plek gevonden in de virtuele ruimte. Zo’n overleg vraagt om een zekere discipline in het gebruik van beeld en microfoon en daar heeft iedereen zich goed aan gehouden. Gedeputeerde Henk Staghouwer, voorzitter van het DB Waddenfonds en voorzitter van de stuurgroep VisWad, opende de bijeenkomst. Zowel het Waddenfonds als Samenwerkingsverband Noord-Nederland gaven tekst en uitleg over de opzet en uitvoering van de regeling. Ronald Lanters van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) leidde het gesprek en zorgde voor beantwoording van de diverse vragen.

Samenwerking

PRW leverde een belangrijke bijdrage aan de realisatie van deze regeling door voorstellen te ontwikkelen voor de koppeling van gebieden aan vergunningen en door de commissie er mede van te overtuigen dat ook de uitkoop van visserijcapaciteit een natuurmaatregel is die past binnen de doelen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. In dit traject is nauw samengewerkt met het Waddenfonds en het ministerie van LNV. Deze regeling kan als voorbeeld dienen voor vergelijkbare trajecten in de Noordzee en het IJsselmeer en daarmee een breder vervolg krijgen.

vaststelling begrenzing gebieden

De vissers zijn erg benieuwd naar de te beschermen gebieden. Waar liggen deze en hoe groot worden ze? Ook waren er veel vragen over de relatie tussen het vermogen van een schip en de regeling. Men vond het maximum inschrijfbedrag wel aan de lage kant, maar de praktijk zal uitwijzen of dat inderdaad het geval is. De uitvoerders en PRW hopen dat de regeling een succes zal blijken voor een gezonde toekomst van de garnalenvisserij en de Waddennatuur. In juli valt daar meer over te zeggen. In de tussentijd ondersteunt PRW de leden van het convenant om samen tot begrenzing van de te beschermen gebieden in de Waddenzee te komen. Ook is er aandacht voor de verdere uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen van het VisWad convenant.

Meer informatie bij Ronald Lanters, zie contactgegevens