Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

donderdag 3 augustus 2017

Rijkswaterstaat financiert kwelderherstel Terschelling

Rijkswaterstaat heeft het realisatiebesluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren. De Strieperkwelder en de Keag aan de zuidkant van Terschelling leiden onder erosie waardoor ze verdwijnen. Met de toekenning van de financiering van 800.000 euro start de voorbereiding van het kwelderherstel.

Hierbij neemt provincie Fryslân de voortrekkersrol. Het project draagt bij aan het versterken van de natuurwaarden van de Waddenzee en vanwege het cultuurhistorische aspect kan het onderdeel worden van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.

Meerwaarde kwelders
Het kwelderlandschap ten zuiden van Terschelling is onderdeel van een bijzonder waddenlandschap met grote waarde voor natuur en landschap. Maar de kwelders staan onder druk.  Door afslag, wint de zee aan terrein. Het herstelproject richt zich nu op de kwelderrestanten van de Strieperkwelder en de Keag ten oosten van de Keagdam.

Kwelders zijn buitendijkse gebieden die door opslibbing begroeid raken. Door de variatie van dynamiek komen er verschillende soorten planten en dieren voor en hebben kwelders belangrijke ecologische functies als broedlocatie, hoogwatervluchtplaats en kraamkamer voor vissen.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het ontwerp voor het kwelderherstel begeleid. Bij het opstellen van het ontwerp voor het kwelderherstel is ondermeer een klankbordgroep betrokken waarin Terschellinger organisaties en buurschappen deelnamen. Om meerwaarde van natuur zo goed mogelijk in te schatten is er een expertsessie gehouden met experts op gebied van vogels, vegetatie en kwelders. Die uitkomsten hebben geleid tot aanpassing van het ontwerp.

Project kwelderherstel
Met het ontwerp voor het kwelderherstel zit de aanjaagfunctie van PRW er op. Provincie Fryslân neemt nu het stokje over in samenwerking met de Gemeente Terschelling, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Sense of Place en Rijkswaterstaat. Het project kwelderherstel Terschelling is een maatregel vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW).

Cultuur
Het project is een mooi voorbeeld van hoe natuur, landschap en cultuur samen kunnen gaan via een integrale aanpak van aanleg en beheer. Het is de bedoeling dat in 2018 de schep de grond in gaat, zodat de eerste resultaten van de kwelder te zien zijn tijdens Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad in 2018.

Misschien wil je dit ook lezen?

vrijdag 16 februari 2018

Beleef de Waddenzee tijdens LWD2018

Vanaf 4 april kun je op twee plekken in Leeuwarden kennismaken met het Wad. Sense of Place organiseert namelijk twee tentoonstellingen in de Culturele hoofdstad van Europa. Het ‘Waterpanorama’ vind je in het Aegongebouw en in de Kanselarij is de tentoonstelling ‘Waddenkelder’.

meer lezen
woensdag 29 juni 2016

Veel ideen en vragen voor kwelderherstel Terschelling

Graag houtenpalen van Terschelling, de naam ‘Mondriaankwelder’ ligt gevoelig en komt er nu wel of niet een uitkijktoren? Het is zomaar een greep uit de op- en aanmerkingen van de klankbordgroep Kwelderherstel Terschelling. De klankbordgroep denkt mee over de ontwikkeling van de kwelder aan de zuidzijde van Terschelling, tussen Striep en de Ans.

meer lezen
dinsdag 12 januari 2016

Eensgezind aan de slag met nieuwe kweldernatuur Terschelling

TERSCHELLING – De realisatie van open kwelders aan de zuidkant van Terschelling is weer een stap dichterbij gekomen. Niet voor landaanwinning, maar voor nieuwe natuur en een nieuw landschap, met een bijzondere vorm, geïnspireerd op werk van de schilder Piet Mondriaan. Zeven betrokken partijen hebben de plannen vandaag gepresenteerd in Midsland op Terschelling.

meer lezen
maandag 6 januari 2014

Fotomontage van kwelder Terschelling

Bruno Doedens van het bureau SLeM heeft een fotomontage gemaakt van de kwelder bij Striep, aan de zuidwestkant van Terschelling. De strakke lijnen moeten gaan lijken op het werk van Piet Mondriaan uit de serie ‘Tableau 2’.

meer lezen