Rapport ‘Verkenning naar rijke onderwaterbestortingen’

dinsdag 21 februari 2017

In de Waddenzee is van nature weinig stenig hard substraat.  Maar het is tegenwoordig wel aanwezig doordat wij mensen ondermeer dammen maken voor havens en dijken aanleggen voor kustbescherming. Deze stenen structuren zijn dus noodzakelijk. PRW vroeg zich af of dit ook kansen biedt voor natuurontwikkeling. Kan het bijvoorbeeld een aanhechtingsplek voor planten en dieren vormen in de Waddenzee, wat resulteert in hogere biodiversiteit?

Arcadis heeft deze verkenning, in samenwerking met diverse deskundigen, uitgevoerd. In het rapport is een overzicht opgenomen van de kenmerken van steenachtige materiaal. Zo kan de ecologische functie worden verbeterd. Uit deze verkenning blijkt dat (natuur)steen met een ruw en poreus oppervlak de voorkeur heeft. Organismen kunnen zich goed hechten aan dit gesteente.

Ook de aanwezigheid van holten in en tussen het materiaal is positief. Een verscheidenheid aan dieren zoals grondels, botervissen, paling, puitaal en kreeftachtigen kunnen hier een schuilplaats vinden.

Uit de verkenning blijkt ook dat niet iedere plek in de Waddenzee geschikt is voor de soorten die op hard substraat leven. Zo bepalen omstandigheden, zoals de stroomsnelheid en de troebelheid, mede de aantallen begroeiers en bewoners van de stenen. Nabij de zeegaten en grotere geulen lijken de mogelijkheden daarom groter dan in de slibrijke omgeving nabij het vasteland.

Om de beheerders inzicht te geven in de keuzes rond het toepassen van hardsubstraat is een beslisboom ontwikkeld. Met deze beslisboom kunnen beheerders bepalen wat er mogelijk is op locaties waar werkzaamheden aan onderwaterbestortingen plaats zullen vinden.

De komende periode gaat het PRW met beheerders in gesprek hoe de resultaten van deze verkenning gebruikt kunnen worden in het reguliere beheer en onderhoud.