Projectleider Actieplan vaarrecreatie Waddenzee aan de slag

dinsdag 13 mei 2014

Kim Uittenbosch is door de drie Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland,  aangetrokken als onafhankelijk programmamanager voor het Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014-2018. Vanuit het Programma naar een Rijke Waddenzee in Leeuwarden zorgt Kim Uittenbosch voor de uitvoering van het actieplan en de samenhang in de uitvoering. 

Uiteindelijk doel van het actieplan is dat de natuur zich kan ontwikkelen in het Waddengebied, terwijl er toch genoeg ruimte is voor vaarrecreatie. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de ligplaatsen in jachthavens de komende jaren nog uitbreiden.

Het Actieplan vaarrecreatie Waddenzee is het gezamenlijk resultaat van de samenwerking tussen Waddenprovincies, ministerie van Economische Zaken (inclusief Waddenunit), Rijkswaterstaat, kust- en eilandgemeenten in het Waddengebied, natuurorganisaties en watersportorganisaties. Het actieplan geeft uitvoering aan het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee, gericht op het verder versterken van het evenwicht tussen de natuur en de vaarrecreatie op de Waddenzee.

Aanpak

Het actieplan is een geïntegreerde gezamenlijke aanpak bestaande uit vijf onderdelen:
1)      Communicatie, waaronder actualiseren van de Erecode voor vaarrecreanten,
2)      Leren van pilots, op drie kwetsbare locaties worden afspraken op maat gemaakt,
3)      Havenontwikkeling en natuur, compensatie en vermindering effect uitbreiding op natuur,
4)      Dynamische zonering, verkenning van de (on)mogelijkheden,
5)      Slimme monitoring, gedrag van recreanten en gevolgen ter plaatse in beeld.