Ontwerp-Beheerplan Waddenzee online

dinsdag 30 september 2014

Het Ontwerp-Beheerplan Natura 2000 Waddenzee 2015-2021 is door Rijkswaterstaat online geplaatst op Waddenzee.nl.  Het centrale uitgangspunt voor het Beheerplan is een goede samenhang tussen natuurbescherming en maatschappelijke activiteiten, zoals vaarrecreatie en beroepsvisserij.

In het 314 pagina’s tellende Ontwerpbeheerplan staat omschreven wat de kernopgaven zijn en hoe de Natura 2000 doelen kunnen worden gerealiseerd. Kort samengevat zijn de kernopgaven voor de Waddenzee als volgt:

–         Behoud en herstel van het huidige geulen en platenstelsel
–         Behoud van rust, openheid en donkerte.
–         Verbetering van het getijdengebied met onder andere mosselbanken.
–         Herstel zoet-zoutovergangen, met name bij Afsluitdijk en Lauwersmeer.
–         Verbetering van kwaliteit van slik- en zandplaten.
–         Behoud van slikken en hoge zandplaten voor ondermeer broedvogels en zeehonden
–         Behoud van dynamische kwelders .

Rijke Waddenzee
Het
Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft de afgelopen jaren desgevraagd input geleverd voor het opstellen van dit Ontwerbeheerplan voor de Waddenzee. Bijvoorbeeld als het gaat over de langjarige afspraken voor de visserij, maar ook over het bevorderen van vismigratie tussen zoet en zout en het bevorderen van geschikte broedlocaties voor kustvogels.

Het Ontwerpbeheerplan moet uiteindelijk nog worden vastgesteld door het Rijk en de provincies. Daarna wordt het definitief.

DOWNLOAD: Ontwerpbeheerplan Natura 2000 Waddenzee 2015-2021 (Rijkswaterstaat)