Nieuwe werkgroep ‘invasieve exoten Waddenzee

woensdag 24 oktober 2012

Een speciale internationale werkgroep gaat de komende maanden aan de gang met het verder uitwerken van een strategie ‘Invasieve Exoten Waddenzee’. Deze trilaterale strategie (Duitsland, Nederland en Denemarken) moet de introductie van exoten in de Waddenzee zoveel mogelijk voorkomen dan wel tegengaan.

Exoten
Invasieve exoten zijn dieren, planten en micro-organismen die door menselijk handelen in een nieuw gebied terecht zijn gekomen en die door vestiging en verspreiding schade kunnen veroorzaken.

Maatregelen
De werkgroep heeft nu, vanuit de Wadden Sea Board, de opdracht om een breed pakket met no regret-maatregelen op te stellen die al op korte termijn kunnen worden ingevoerd. Daarbij wordt ondermeer geadacht aan het ontwikkelen van informatiemateriaal voor pleziervaarders en het ondersteunen van initiatieven in havens om ballastwater te behandelen.

Rijke Waddenzee
Deze nieuwe stap sluit aan bij het eerdere onderzoek van Bureau Waardenburg in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Het rapport leverde een belangrijke bijdrage aan het opstellen van de trilaterale strategie ‘Invasieve Exoten’ die is gebaseerd op een beleidscyclus, die onder meer bestaat uit; preventie, early warning, monitoring, risicobeoordeling en beheermaatregelen.

De werkgroep maakt ook een inschatting van de te verwachten kosten van de omzetting van de strategie, en een werkplan met prioriteiten en vervolgstappen voor de verdere invulling. Een en ander moet over een halfjaar klaar zijn.