Nieuwe vergunning voor garnalenvissers

dinsdag 10 maart 2015

Vorige week heeft het ministerie van Economische Zaken een nieuwe vergunning verleend aan de garnalenvissers in de Waddenzee. In deze Natuurbeschermingswetvergunning is een deel van de afspraken uit het VisWad-akkoord opgenomen (ook wel bekend als het Garnalen Akkoord).

Zo wordt 6,5% van de diepere delen in de Waddenzee gevrijwaard van bevissing. Ook de wadplaten worden via de vergunning beschermd, omdat daar niet mag worden gevist. Met deze nieuwe vergunning is er een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid voor de vissers.

Garnalen akkoord
De vorige vergunning liep af op 1 januari 2014. Normaal gesproken wordt er dan snel een nieuwe ontheffing op basis van de Natuurbeschermingswet toegekend. Omdat niet kan worden uitgesloten dat garnalenvisserij negatieve significante effecten heeft voor de natuur in de Waddenzee, is er in goed overleg gezocht naar zinvolle maatregelen om de natuur te beschermen.

Uiteindelijk heeft dit eind vorig jaar geleid tot het Garnalen Akkoord tussen vissers, natuurorganisaties en overheden. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft de totstandkoming van dit akkoord ondersteunt.

Black-box
De nieuwe vergunning heeft een looptijd tot 1 januari 2017.  In een volgende vergunning wordt het gebruik van een black-box verplicht gesteld. Een dergelijke voorziening maakt het mogelijk om in kaart te brengen waar gevist wordt én hoe intensief er gevist wordt.

Financiering
Ook worden in deze volgende vergunning de vervolgafspraken uit het VisWad-akkoord opgenomen. De mate waarin dan al voortgang is geboekt, zal mede afhangen van de beschikbaarheid van financiën om de visserijdruk te kunnen verminderen. Vissers en natuurorganisaties hebben hiervoor onlangs al een gezamenlijke Waddenfonds-aanvraag ingediend.