Het Waddenfonds en de betrokkenheid van het Programma naar een Rijke Waddenzee

vrijdag 20 juli 2012

Na een lange periode van stilte begint er meer duidelijkheid te komen over de inzet van het Waddenfonds door de Waddenprovincies. Per 1 januari jl. was de overdracht van het Waddenfonds van het Rijk naar de provincies een feit. Voor de periode 2012-2013 willen de provincies met zogenaamde ‘pionierprogramma’s’ van start.

Uitgangspunt blijft daarbij het bestaande Uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2010-2014. In juni is de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds ingesteld door de provincies.

PRW ondersteunt de provincies in de te maken keuzes. Dit doen we op dit moment op een aantal manieren:

  1. In de afgelopen weken hebben de ‘kwartiermakers’ van het Waddenfonds (voor het thema Natuur en Water is dat Anita Meijer) gewerkt aan een Programmadocument Waddenfonds 2012-2013. Dit dient als basis voor de beoordeling van in te dienen projecten. Voor de periode 2012-2013 willen de provincies vooral projecten honoreren aan de Randen van het Wad. PRW heeft voor het Waddenfonds de programmalijnen voor de Randen van het Wad verder uitgewerkt en als input aangereikt. De Waddenfondsorganisatie heeft dit verder doorvertaald in het Programmadocument Waddenfonds. Het is aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, om het uiteindelijke Programmadocument vast te stellen, naar verwachting in september.
  2. Na de zomer zal PRW eveneens in overleg met de kwartiermaker van het Waddenfonds de programmalijn voor een duurzame visserij verder uitwerken.
  3. PRW ondersteunt op dit moment verschillende partijen in de uitwerking van concrete projecten tot op uitvoeringsniveau, o.a. de ‘vismigratierivier’, mogelijke kwelderontwikkeling bij Terschelling en de Prins Hendrik dijk op Texel. Het doel is ook deze projecten voor het Waddenfonds gereed te maken.
  4. PRW neemt het initiatief om voor de periode na 2013 de programmalijnen binnen het thema Natuur en Water verder uit te werken op basis van het gezamenlijke streefbeeld uit het Programmaplan naar een Rijke Waddenzee. Bij voorkeur is dit een gezamenlijke actie met de provincies. PRW zal hiervoor de provincies benaderen.

Wat doen we niet? PRW kan zelfstandig geen projecten indienen en uitvoeren. Dat is uiteindelijk aan de initiatiefnemers van concrete projecten. PRW beoordeelt ook geen projecten. We kunnen vooral de provincies de programmalijnen aanreiken waarbinnen naar onze mening de projecten moeten passen om bij te dragen aan het bereiken van een Rijke Waddenzee.