Goed bezochte bijeenkomst ‘Randen van het Wad’

donderdag 18 oktober 2012

Het Programma naar een Rijke Waddenzee organiseerde onlangs een bijeenkomst in het Oranjehotel over de ‘Randen van het Wad.’ Zo’n twintig genodigden dachten mee aan het verbeteren van de natuur langs de ‘Randen van het Wad’. Verschillende geledingen waren vertegenwoordigd, zoals ministeries, havens, terreinbeheerders, gemeenten, boeren, provincies, natuurbeschermingsorganisaties en waterschappen.

‘Zachte randen’
Concreet gaat het dan om maatregelen om bijvoorbeeld niet een dijk te versterken met extra klei en asfalt, maar om duinen met kwelders aan te leggen om zo de bestaande dijken te versterken. Dergelijke ‘zachte randen’ hebben vaak een ecologische meerwaarde. Als voorbeeld werden de vismigratierivier door de Afsluitdijk en de Prins Hendrikdijk op Texel genoemd.

Totaalplan
Het Programma wil naar een totaalplan voor de ‘Randen van het Wad’. Daarin moeten alle categorieën natuurmaatregelen samenkomen. Onderscheiden worden:
1.    Verbetering van bestaande overgangszones tussen land en water (met name kwelders).
2.    Aanleg van extra oeverzones, buitendijks.
3.    Aanleg of verbetering van HVP’s en/of broedplaatsen voor vogels (binnen/buitendijks).
4.    Aanleg van vispassages tussen het vasteland en de Waddenzee.
5.    Aanleg van zoet-zoutovergangen/brakwaterzones (incl. zogenaamde ‘brakke parels’).

Exoten gevaarlijk?
Over het algemeen werd er positief kritisch op de plannen gereageerd. Daarnaast kreeg PRW aan aantal tips. Zo werd bijvoorbeeld de vraag gesteld of er voldoende rekening wordt gehouden met de eventuele negatieve gevolgen van extra vispassages, omdat daardoor exoten vanuit de Waddenzee het zoetwatermilieu kunnen binnendringen.

Hoe verder?
PRW gaat een serie workshops houden om dieper op de plannen in te gaan. Begin volgend jaar moet dat uitmonden in een Kansenkaart waarop alle randverzachtingsprojecten staan aangegeven. Vervolgens worden de belangrijkste projecten in een groot symposium besproken.