Eerste resultaten zichtbaar Actieplan vaarrecreatie Waddenzee

dinsdag 16 september 2014

De eerste maatregelen van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee zijn inmiddels zichtbaar. Zo is de Erecode geactualiseerd, heeft er een experiment plaatsgevonden met dynamische zonering en is er een pilottraining gepland voor ‘droogvallers’.

Uiteindelijk doel is om de natuur in het Waddengebied te versterken, terwijl er genoeg ruimte is voor (duurzame) vaarrecreatie. Begin mei is de projectleider aangesteld voor het Actieplan Vaarrecreatie; Kim Uittenbosch. Zij is deze zomer gelijk begonnen om de hoofdlijnen uit het akkoord om te zetten in concrete resultaten. Hieronder een overzicht van de vorderingen:

1)      De Erecode is geactualiseerd, met name tekstueel. Dit najaar wordt de ‘nieuwe’ Erecode verspreid ter voorbereiding op het nieuwe vaarseizoen in 2015.

2)      De eerste pilottraining voor ‘droogvallers’ staat gepland in november. Hierbij komt vooral de fauna van de Waddenzee aan bod; vogels en zeehonden, hun gedrag en gewoonten. Verder zal in deze training stil worden gestaan bij het ontstaan van het Wad en het biologisch systeem.

3)      Er zijn drie pilotlocaties (hotspots) gekozen, waar de balans tussen natuur en vaarrecreatie nijpend is, dit zijn: de Razende Bol, Blauwe Balg en Balgzand/Amsteldiep. Voor deze locaties zullen specifieke plannen gemaakt worden over o.a. voorlichting, monitoring en dynamische zonering. In 2014 worden deze plannen uitgewerkt, zodat in 2015 de werkzaamheden kunnen starten.

4)      De uitkomsten van het project Kleine Jachthavens worden op 5 november gedeeld tijdens een symposium. Een opvallende uitkomst is dat een innovatie baggermethode kan bijdragen om kleine jachthavens toegankelijk en exploitabel te houden. Volgend jaar moeten de belangrijkste uitkomsten tot uitvoer worden gebracht.

5)      Sinds de zomer van 2010 wordt er geëxperimenteerd met dynamische zonering rond vogelbroedgebieden “het Rif” en “Engelsmanplaat”. Om de hoogwatervluchtplaatsen zoveel als mogelijk open te laten voor medegebruik, worden er alleen rondom de delen waar zich broedkolonies bevinden bordjes geplaatst in plaats van een gehele plaat af te sluiten. Binnenkort wordt deze werkwijze geëvalueerd, daarbij wordt gekeken of het aantal locaties mogelijk wordt uitgebreid in het nieuwe vaarseizoen.

6)      Samen met WaLTER is er een start gemaakt met een nieuw monitoringsconcept voor het gehele Waddengebied, deze zal in 2015 worden uitgevoerd.

Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee
Het Actieplan vaarrecreatie Waddenzee is het gezamenlijk resultaat van de samenwerking tussen Waddenprovincies, ministerie van Economische Zaken (incl. Waddenunit), Rijkswaterstaat, kust- en eilandgemeenten in het Waddengebied, natuurorganisaties en watersportorganisaties.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft inhoudelijke bouwstenen aangedragen voor het Actieplan. Nu faciliteert PRW de projectleider van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee.