Ecologisch spoorboekje oliebestrijding

vrijdag 8 juni 2012

Het programma naar een Rijke Waddenzee ondersteunt Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging om de ideeën over oliebestrijding in de Waddenzee concreet te maken voor de oliebestrijders en de beheerders van de natuurgebieden.

We hopen natuurlijk dat er nooit een ramp met vervuiling op de Waddenzee of de aangrenzende Noordzee gebeurt. Maar als het gebeurt, wat zijn dan dingen die we moeten doen, en wat moeten we zeker laten? Maar ook: wat is er überhaupt mogelijk? Op 24 april was daarover een werkbijeenkomst met alle gebiedsbeheerders en de coördinatoren van de calamiteitenbestrijding. Het doel van de bijeenkomst was de beheerders te informeren over de voortgang en het beoogde eindresultaat. Met name de rol van de beheerders is belangrijk. Zij hebben de detailinformatie over gebieden, en hun adviserende rol bij de besluitvorming bij een daadwerkelijke olieverontreiniging – of dreiging daarvan – is cruciaal.

Het dilemma is: wanneer niet kan worden voorkomen dat olie toch kwetsbare gebieden bereikt, moet de olie al dan niet worden opgeruimd? Uit de internationale literatuur blijkt dat niet alleen de olie zelf, maar ook de opruimactie grote schade kan aanbrengen aan natuurwaarden. Een ecologisch protocol zou uitkomst kunnen bieden om beslissingen te nemen over “do’s and don’t’s” en de prioritering. Dit is met name van belang voor de bestrijdingsaanpak op kwelders, slikken en schorren. Het protocol is in concept gereed en voor Terschelling door Staatsbosbeheer getest. In de bijeenkomst van 24 april is een simulatie gehouden om beter inzicht te krijgen over de do’s en dont’s en aandachtspunten in de coördinatie. Het Ecologisch Spoorboekje Oliebestrijding zal medio 2012 gereed zijn.