Denktanks voor Randen van het Wad

maandag 28 januari 2013

Het cluster ‘Randen van het Wad’ van het Programma naar een Rijke Waddenzee is de afgelopen maanden druk bezig om via denktanks met experts ontwikkelingen en projectkansen in kaart te brengen.

Dit werk, dat plaats vindt aan de Randen van de Waddenzee, is verdeeld in drie aandachtsgebieden:
1. Kwelders en kwelderwerken
2. Vispassages en brakwaterzones
3. Hoogwater vluchtplaatsen en broedplaatsen voor vogels.

Kwelders
Bij het eerste punt wordt onder meer gekeken naar de vraag of kwelders en dijken elkaar kunnen versterken. Is een kwelder voor een dijk automatisch een versterking van de kustveiligheid? Om dergelijke vragen te beantwoorden gaat het PRW nauwer samenwerken met het Deltaprogramma Waddengebied.

Vispassages
De vispassage die de afgelopen maanden de meeste aandacht kreeg is de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. Daarnaast liggen er kansen bij veel kleinere vispassages die al door de waterschappen zijn aangelegd. Daarbij wordt gedacht aan het verzachten van de overgang van zoet naar zout, door middel van brakwaterzones. De gesprekken met experts zijn nog gaande.

Hoogwater vluchtplaatsen
Ook wil het cluster in kaart brengen waar kansen zijn voor versterking of extra aanleg van hoogwater vluchtplaatsen en broedplaatsen voor vogels. Binnenkort start er een studie om de plekken die in aanmerking komen te identificeren.