Akoestisch systeem om vis te meten in Waddenzee

woensdag 13 juli 2016

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil graag meer te weten komen over de visstand en het ruimtegebruik van vis in de Waddenzee. PRW wil dat hiervoor een uitgebreid telemetrisch netwerk wordt uitgerold. De voorkeur gaat uit naar de telemetrische techniek omdat dit het beste de gedrags- en migratiepatronen van vis in beeld kan brengen.

Een telemetrisch netwerk is een systeem van zender en ontvanger. Deze apparatuur creëert mogelijkheden om vis door middel van telecommunicatie te lokaliseren.  Er komt dan een soort onzichtbaar visnet van akoestische lijnen door de Waddenzee. Afhankelijk van het te kiezen systeem kan het ook vissoorten onderscheiden en gedrag vastleggen.

Dalende visstand
De huidige meetmethoden zijn op dit moment onvoldoende om goed de aantallen in beeld te kunnen brengen. Bovendien geven de huidige methoden nog geen goed beeld over waarom bepaalde vissoorten dalen (dan wel stijgen). Bovendien zijn veel meetmethoden slechts tijdelijk daardoor ontbreekt een betrouwbaar beeld over de lange termijn. De visfuik op Texel van NIOZ en de Vissteekproef van IMARES zijn positieve uitzonderingen. Zij leveren wel veel inzicht op, maar ook dit is nog onvoldoende om te achterhalen wat nu echt sturende variabelen zijn in het gedrag van vis in de Waddenzee.

Wat wel duidelijk is, is dat de gehele visstand in de Waddenzee daalt. Maar hoe en waarom is nog onduidelijk. Om effectieve beleids- en beheermatregelen te kunnen nemen, moet er meer kennis komen.

Aanbevelingen
PRW heeft in samenwerking met Staatsbosbeheer twee 4e jaars-studenten van de opleiding Kust en Zee Management van Van Hall Larenstein in Leeuwarden de gelegenheid geboden onderzoek te doen naar inzet van telemetrische netwerken om de visstand in de Waddenzee in beeld te kunnen brengen. Zij geven nu een paar helder aanbevelingen:
+ De systemen Lotek en VEMCO kunnen antwoord geven op de meeste vragen omtrent vis- en migratiepatronen
+ Het is mogelijk om bestaande betonning in de Waddenzee te gebruiken. De locatie van de huidige betonning is echter niet voldoende om een goed gesloten systeem te garanderen.
+ Telemetrische systemen hebben meerdere toepassingen die ook waardevolle gegevens op kunnen leveren voor andere beheerdoeleinden, zoals waterkwaliteit, temperatuur, geluidsnivo en stroomsnelheid.

Swimway
PRW wil uiteindelijk tot een helder advies komen, zodat er een een akoestisch telemetrisch netwerk gerealiseerd wordt in de (Nederlandse) Waddenzee.Die maatregel past in het uitgebeidere concept van de Swimway: een integrale benadering van het probleem van de dalende visstand. Het doel is om effectieve maatregelen toe te passen die de algehele visstand in de Waddenzee verbeteren.