CKK 14 februari 2022

Onder grote belangstelling en met wederom een afwisselende agenda was er 14 februari jl. opnieuw een digitale bijeenkomst van de CKK. Er waren twee presentaties en er is een korte film getoond over de beoogde opmaat naar een nationale sedimentstrategie.

Presentatie Meinte Engelmoer (wadvogelwerkgroep): Friese Waddenkust en vogels

De presentatie vind je hier.

Enkele hoofdpunten.

  • De Werelderfgoed status van de Waddenzee is gebaseerd op 3 factoren: geologische processen, ecologische/biologische processen en biodiversiteit.
  • De doelen voor vogels worden nu lang niet gehaald. Dit komt niet alleen door het beheer van de Waddenzee, dit is een mondiaal probleem voor alle kustvogels.
  • Zorg voor voldoende afstand om verstoring, o.a. door recreatie tegen te gaan.. Het in kaart brengen van gebieden die beschermd/afgeschermd moeten worden is erg lastig, omdat dit per dier verschilt en ook veranderlijk is (seizoen, weer, ..).
  • Stel de Oost-Atlantische trekroute centraal in alle publiekscommunicatie.

Presentatie Aad Smaal (WUR): beschouwingen ten aanzien van mariene aquacultuur

De presentatie vind je hier.

Enkele hoofdpunten.

  • Mariene aquacultuur, te onderverdelen in: intensief (voeding nodig) en extensief geen toevoegingen nodig.
  • Laag trofische soorten zijn gezond en duurzaam. In Nederland eten we relatief weinig zee voedsel, er is nadrukkelijk ruimte voor groei, zeker ook in het licht van de mondiale groei van de wereldbevolking en de toenemende behoefte aan gezond en duurzaam voedsel.
  • Er zijn mondiaal al interessante businesscases en ook in Nederland worden er geschikte cases ontwikkeld.

Nationale Sedimentstrategie (film) belang voor intergetijdegebieden

12+1, met 1 miljoen kuub sediment extra naar een veilige delta mét intergetijdennatuur: pleidooi om een sedimentstrategie voor de delta te onderzoeken voor een veilige delta mét getijdennatuur. Donderdag 17 februari 12:00-12:45 uur vindt hierover een webinar plaats. Registreer hier voor het webinar.

Community of Understanding Sediment Solutions

Rondom slib / sedimentatie vindt ook nog een andere bijeenkomst plaats: PRW heeft het initiatief genomen tot een Community of Understanding Sediment Solutions. Het gaat om het trilaterale Waddengebied. De volgende bijeenkomst vindt digitaal op 11 maart van 9:30 – 11:00 uur plaats. Aanmelden kan door een mail te sturen naar secretariaatprw@minezk.nl. Meer informatie over Sediment Solutions vindt u hier. En hier vindt u een uitgebreid verslag van de excursie in oktober 2021.

Actualiteiten

Enkele hoofdpunten.

  • PRW is met het team van Watergezant Henk Ovink bezig met het programma Water as Leverage. Dit heeft als doel om rond concrete cases oplossingen te bieden op gebied van klimaatadaptatie. Het is een trilateraal project. Het project is nog volop in ontwikkeling. Draagvlak en betrokkenheid vanuit de streek is hierbij een belangrijke voorwaarde. Momenteel zijn vanuit Nederland 3 initiatieven in beeld: Texel, Terschelling en Harlingen. Uitvoeringsprogramma Wadden 2050 neemt Water as Leverage ook mee in agenda.
  • Landbouw en Waterschappen werken samen aan zoetwaterstrategie. Om zo samen aan een integrale kustzone te gaan werken. Wat kan waar en waar kan het absoluut niet vanuit landbouw perspectief.
  • Overdracht. Het PRW programma stopt dit jaar. Samen met Bas Roels (WWF) hebben we tot dusver de CKK kar getrokken. Wie neemt het PRW stokje over? We zullen de volgende bijeenkomst op 13 juni nog organiseren en willen daarna de organisatie overdragen. Mocht je interesse hebben of ideeën voor het vervolg, dan vernemen we dat graag!

Datum volgende bijeenkomst CKK

Maandag 13 juni volgende bijeenkomst met hierin onder andere een presentatie Robert Graveland HZPC. Suggesties voor de agenda kunnen ingediend worden bij Titian Oterdoom, E-mai: oterdoom@eopm.nl.