Programma naar een rijke Waddenzee

Alle rapporten

donderdag 21 maart 2019

Plan van Aanpak verzilting Noord-Nederland

Programma naar een Rijke Waddenzee heeft samen met het Zoet Zout Knooppunt een verkenning uitgevoerd naar de verziltingsproblematiek in het noordelijk kustgebied in opdracht van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen en de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze verkenning is met inbreng van diverse stakeholders tot stand gekomen met als resultaat het Plan van Aanpak (PvA) verzilting Noord-Nederland. (Powerpoint – 5 Mb)

naar rapport
donderdag 7 maart 2019

Essay Nieuwe landmakers - Ineke Noordhoff

Ineke Noordhoff, publiciste en onder meer schrijfster van het boek Schaduwkust, schreef het essay  ‘Nieuwe landmakers’. Als inspiratie voor de opgave van de Eems-Dollard 2050. Ineke neemt ons mee in de gedachte dat we de eeuwenoude traditie van land uit zee maken ook binnendijks kunnen toepassen. Als antwoord op problemen als dalende bodems door delfstoffenwinning en veenoxidatie.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee is gevraagd mee te denken over het Eems-Dollard 2050 spoor nuttige toepassing slib – opschaling ophogen landbouwgronden. In dat kader hebben we Ineke Noordhoff gevraagd een essay te schrijven.

 

naar rapport
donderdag 28 februari 2019

Voorverkenning hoogwatervluchtplaatsen Waddenzee

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft opdracht gegeven voor een analyse naar kansen en knelpunten bij hoogwatervluchtplaatsen (PDF, 2 Mb).

naar rapport
donderdag 28 februari 2019

Vismonitoringsfuiken Zoutkamperlaag

In december 2017 heeft het Ministerie van LNV via het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) opdracht verleend aan Vissers van de Kust geïntegreerde visserij coöperatie (VvdK) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), voor het uitvoeren van een pilotproject met monitoringsfuiken in de oostelijke Waddenzee. In het rapport Vismonitoringsfuiken Zoutkamperlaag wordt verslag gedaan van het pilotproject. (PDF, 4,0 Mb)

naar rapport
dinsdag 12 februari 2019

Jaarverslag PRW 2018

Het Programma naar een Rijke Waddenzee beschrijft elk jaar haar werkzaamheden in een Jaarverslag. Het Jaarverslag 2018 is goedgekeurd door het OBW. Alle hoogtepunten en geleerde lessen in 2018 kun je er in terug vinden (PDF, 6.0 Mb).

naar rapport
donderdag 20 december 2018

Herziene schatting kokkelbestand Waddenzee

Herziene schatting van het kokkelbestand in de Waddenzee en Oosterschelde in het najaar van 2018. Onderzoek uitgevoerd door Wageningen Marine Research in opdracht van het Ministerie van LNV  (PDF, 2.4 Mb).

 

naar rapport
maandag 17 december 2018

Rondgang Visserij en Werelderfgoedstatus Waddenzee

De visserijsector kan haar voordeel doen met de Unesco Werelderfgoedstatus van de Waddenzee. Leg daarbij wel de nadruk op de verbinding tussen deze beide twee werelden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zo blijkt uit een brede rondgang.

naar rapport
maandag 17 december 2018

Aanbiedingsbrief Programmaplan 2019-2022

Aanbiedingsbrief van Minister Carola Schouten van het Programmaplan aan de Tweede Kamer voor het Programma naar een Rijke Waddenzee.

naar rapport
maandag 17 december 2018

Evaluatie PRW 2015-2018

Evaluatie van onderzoeksbureau AEF naar het functioneren van PRW in de periode 2015-2018 in opdracht van de Minister (PDF, 8.1 Mb).

naar rapport