Businesscase demonstratievisserij

De demonstratievisserij op de Waddenzee wordt door ongeveer tien bedrijven uitgeoefend. Vaak zijn het oud-vissers die het vissersambacht aan een groter publiek willen laten zien. Deze tak van sport heeft zich met zo’n 50.000 tot 80.000 bezoekers per jaar tot een serieuze bedrijfstak ontwikkeld.

Omdat met reguliere vistuigen wordt gevist, moeten de bedrijven beschikken over alle benodigde visserijvergunningen. Bij die vergunningen horen een aantal verplichtingen waaraan de bedrijven moeten voldoen. Het gaat dan om het betalen van leges, het bijhouden van een complete EU-logboekregistratie en het minimaal eens per jaar aan land brengen van vis.

PRW is gevraagd na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de soms schijnbaar onnodige verplichtingen anders in te richten. Een van de aandachtspunten is de overdraagbaarheid van sleepnetvergunningen.
Deze vergunningen zijn vooralsnog niet overdraagbaar. Maar omdat sleepnetten weersonafhankelijk in te zetten zijn, zijn ze erg belangrijk in de demonstratievisserij. Daarom is het nodig een voorziening te treffen waarbij de vergunningen in geval van bedrijfsoverdracht toch kunnen worden overgedragen.

Het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met demonstratievisserij wordt steeds groter. De vraag ligt voor of het nodig is voor deze vorm van visserij apart beleid te ontwikkelen.

In dit project zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. Vooralsnog zonder het gewenste resultaat. In het najaar van 2017 is het gelukt om hier via de RVO extra capaciteit voor vrij te maken. Het is de bedoeling dat dit nu het proces gaat versnellen.