Wat bereikten we in 2021?

maandag 21 februari 2022

In ons digitale jaarverslag Wad veerkrachtig! 2021 kijken we terug op het afgelopen jaar. Vanwege Covid-19 weer een bijzonder jaar waarin we voornamelijk vanuit huis werkten. Als netwerkorganisatie voelt dat ongemakkelijk, maar we hebben met elkaar en onze omgeving een modus gevonden om ‘online’ in verbinding te zijn. Met de opdrachtgevers én met de mensen en organisaties met wie we samenwerken aan een Rijke Waddenzee.

Met overheden, natuurorganisaties en gebruikers werken we aan de gezamenlijke ambitie om de Waddenzee als natuurgebied sterker en veerkrachtiger te maken en aan de transitie naar duurzaam economisch medegebruik.

In het verslag lees je hoe we samen met verschillende partners werkten aan de 8 thema’s en wat daarmee is bereikt in 2021. In de korte films per thema laten we zien hoe andere partijen verder gaan met resultaten van het programma.

Meer aandacht voor onderwaternatuur

Goed beleid voor onderwaternatuur is een essentiële schakel om op langere termijn goed ecologisch onderbouwd herstel en beheer te kunnen uitvoeren. Vanuit onze rol van uitdagen en aanjagen werkten we in samenspraak met het ministerie van LNV, mede namens de andere opdrachtgevers, aan bouwstenen voor natuurbeleid. Met bijdragen van wetenschappers, beleidsmakers, beheerders en bevlogen denkers kreeg dit vorm in een Advies voor een concreter streefbeeld voor een weerbaar en zelfredzaam ecosysteem onder water. Dit advies kan worden benut bij de periodieke actualisatie van Natura 2000-doelen en de verdere invulling van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water, de Programmatische Aanpak Grote Wateren en andere uitvoeringsagenda’s.

Duurzame visserij

In het bereiken van het perspectief speelt de visserij een centrale rol. PRW voert ook het secretariaat van de vier lopende visserijconvenanten en -akkoorden om te komen tot verduurzaming van de visserij op de Waddenzee. In 2020 is er een akkoord met Europese Commissie gekomen op de tenderregeling garnalenvisserij. Tegenover deze uitkoop stond de afspraak om een deel van de visserijgebieden van de garnalenvissers te sluiten. De stuurgroep VisWad heeft daarop afgelopen najaar een meerderheidsbesluit genomen over de locatie van ruim 8.500 hectare beschermd sublitoraal gebied in de Waddenzee, in overeenstemming met het door PRW opgestelde voorstel. Na twee jaar onderhandelen zijn er ook hernieuwde afspraken gemaakt voor het uitvoeringsprogramma Mosselconvenant (looptijd tot 2029). Met hierin belangrijke afspraken ten aanzien van de stapsgewijze sluiting van de mosselzaadgebieden in 2022 (50%) en in 2026 (65%) en het navenant opschalen van de ruimte van de mosselzaadinvanginstallaties.

Klimaatverandering belangrijk thema

Een van de belangrijkste bedreigingen voor het internationale Unesco Werelderfgoed Waddenzee is de klimaatverandering. Zowel direct door bijvoorbeeld een stijging van temperatuur en neerslag. En ook indirect door onder andere de toename van exoten. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het gebied en de kenmerkende biodiversiteit van het Waddenecosysteem. We hebben als PRW een verbindende en uitdagende rol in het werken aan integrale oplossingen voor klimaatverandering en klimaatadaptatie. Zo hebben we begin 2021 samen met Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) een klimaatadaptatieweek georganiseerd waarin we voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een concreet manifest hebben opgesteld, met concrete verbetervoorstellen voor het Waddengebied.

Tweede Kamer

Het jaarverslag van PRW is een verantwoording over de uitvoering van het Programmaplan in 2021. De voortgang van de resultaten bespraken we periodiek in het Opdrachtgeversoverleg. Het Opdrachtgeversoverleg functioneert hierbij als Raad van Toezicht. Tezamen met het jaarverslag over de mosselvisserij (hier wordt nog aan gewerkt), zullen beide jaarverslagen worden aangeboden aan de Minister van N&S- coördinerend Minister namens alle opdrachtgevers – en vervolgens aan de Tweede Kamer.