Stap voorwaarst naar vitale Eems

donderdag 30 januari 2014

Partners Economie en Ecologie in balans maken afspraken over het verbeteren van natuur en bereikbaarheid

Op 30 januari 2014 is de overeenkomst “Natuurverbetering en verbetering bereikbaarheid Eems-estuarium” ondertekend. Met de afspraken in de overeenkomst over maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het Eems-estuarium is een belangrijke stap gezet richting het verbeteren van natuur en  bereikbaarheid van het Eems-estuarium en een vitale Eemsdelta.

De ministeries van Infrastructuur& Milieu en Economische Zaken, Groningen Seaports, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Samenwerkende bedrijven Eemsdelta, Coalitie Wadden Natuurlijk en de provincie Groningen bundelen met deze samenwerkingsovereenkomst hun krachten in hun gezamenlijke streven naar een vitale Eemsdelta.

De Eems-Dollard is een van de twee estuaria die Nederland nog rijk is. Dit estuarium heeft unieke natuurwaarden, en is economisch van groot belang als energyport en chemiecluster.

Verbetermaatregelen
– Onderzoek starten naar een efficiëntere baggerstrategie en slimmere omgang met baggerspecie in havens en vaargeulen met als doel de hoeveelheid slib in het estuarium te verminderen.
–  Vijf projecten uitvoeren langs de randen van het Eems-estuarium die bijdragen aan minder slib: Spijksterpolder, Marconi, Polder Breebaart, verwijdering Griesberg en Groene Dollarddijk.
–  Verdere stappen uitwerken binnen het MIRT onderzoek om te komen tot systeemherstel, als basis voor afspraken over de uitvoering van maatregelen met Duitsland in het kader van het  IMP.
– De Coalitie Wadden natuurlijk en de Milieufederatie Groningen zeggen toe  terughoudend om te gaan met gerechtelijke procedures tegen de vaargeulverdieping Eemshaven-Noordzee mits de uitkomst van het MIRT-onderzoek voldoende zicht biedt op systeemherstel.

Bij de uitvoering van de afspraken zijn en worden ook andere partijen betrokken, zoals  gemeenten, waterschappen en LTO Noord. De uitvoering van de afspraken is en wordt begeleid door het Programma naar een Rijke Waddenzee.