Trilaterale Workshop: belang kombergingen voor beleid en beheer Waddenzee

maandag 23 september 2013

PRW en CWSS organiseren op 21 November een workshop waarin de meerwaarde van de kombergingsbenadering voor beleid en beheer centraal staat. De workshop is bedoeld voor Waddenzee beheerders en beleidsmakers en voor Waddenzee-onderzoekers. De workshop is in Delmenhorst. Graag opgeven vóór 25 oktober.

Een komberging is een gebied dat begrensd wordt door het vaste land, eilanden en wantijen en dat van water wordt voorzien via één zeegat. Kombergingen vormen een eenheid vanuit morfologisch, hydrodynamisch en ecologisch perspectief. Binnen een komberging is er een hoge mate van uniformiteit in de water- en sediment huishouding. Tussen kombergingen kunnen er grote verschillen (maar ook overeenkomsten) bestaan in fysische en ecologische omstandigheden, visserijdruk, beheer en baggerwerk. Het idee is dat er veel geleerd kan worden door kombergingsgebieden onderling te vergelijken aangaande abiotische omstandigheden, natuurwaarden en beheer en de relatie tussen de drie. 

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft in de afgelopen jaren onderzoek laten uitvoeren naar het voorkomen van mosselbanken en zeegras per kombergingsgebied. In Duitsland wordt de kombergingsbenadering toegepast in onderzoek naar ondere andere eutrofiering en verspreidingspatronen van geloosde olie. Ook wordt de kombergingsaanpak benut bij de monitoring van de effecten op zeespiegelstijging.

De resultaten lijken zeer veelbelovend voor toepassing in beleid en beheer, zoals onder andere blijkt uit het rapport “Kombergingen en Mosselbanken. Hoe analyse van kombergingen gebruikt kan worden om ontwikkeling en voorkomen van mosselbanken te begrijpen”.

De workshop vindt plaats op 21 November 2013 van 10-16 uur in het Hanse Wissenschaftskolleg (HWK) in Delmenhorst ( http://www.h-w-k.de/ )