Haalbaarheidsstudie Vismigratierivier Afsluitdijk overhandigd

dinsdag 22 januari 2013

LEEUWARDEN – Gedeputeerde Tineke Schokker van de provincie Fryslân heeft, als voorzitter van de stuurgroep “De Nieuwe Afsluitdijk”, het rapport naar de haalbaarheid van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk in ontvangst genomen. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee blijkt dat de Vismigratierivier technisch haalbaar is en bijdraagt aan herstel van de visstand in het IJsselmeer en Waddenzee.

Kern van het project is de aanleg van een slingerende ecologische verbinding voor vis, gelokaliseerd naast de spuisluizen van Kornwerderzand. Door de grote lengte van de rivier (6 kilometer) is de overgang van zout naar zoet water geleidelijk, waardoor veel soorten trekvissen van de Waddenzee naar het IJsselmeer kunnen zwemmen. Aan beide kanten is de rivier af te sluiten, zodat zout water uit de Waddenzee de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer niet aantast. Door de afsluitbaarheid is er evenmin een risico voor de veiligheid.

Mijlpaal
Initiatiefnemers voor de Vismigratierivier door de Afsluitdijk zijn de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Vereniging Vaste Vistuigen en de Vereniging Verantwoord Beheer IJsselmeer. “De positieve haalbaarheidstoets is een belangrijke mijlpaal in de totstandkoming van de Vismigratierivier ”, zegt Arjan Berkhuysen, directeur van mede-initiatiefnemer Waddenvereniging. Directeur Joop Bongers van Sportvisserij Nederland stelt : “een flinke stap op weg naar de noodzakelijke verbetering van de visstand”.

De Nieuwe Afsluitdijk
Namens de stuurgroep ‘De Nieuwe Afsluitdijk’ bedankte gedeputeerde Tineke Schokker het Programma naar een Rijke Waddenzee voor het haalbaarheidsonderzoek. Ze gaf aan dat het rapport een vervolg is op het eerder ontvangen initiatiefdocument. De Vismigratierivier maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. Daarmee is het een directe vertaling van de ambitie Natuur uit de Ambitieagenda Afsluitdijk. Het rapport is een goede stap richting de realisatie van de ambitie Natuur.

Samenwerking
De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, provincie Fryslân, gemeente Hollands Kroon, gemeente Súdwest-Fryslân en gemeente Harlingen. Rijk en Regio werken samen aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de veiligheid en de vergroting van de afvoercapaciteit. De Regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen zorgen Rijk en Regio voor een veilige, duurzame en toekomstbestendige dijk.