Programma naar een rijke Waddenzee

Vorige Volgende

Strategie 4

Verzachten randen vaste wal en natte wad

Verzachten randen vaste wal en natte wad
Dat Nederland beschermd moet worden tegen de blijvende dreiging van het water is een feit. Alleen de manier waarop dat gedaan is, heeft ervoor gezorgd dat de overgang van het natte wad naar de vastelandskust op veel plaatsen hard en scherp is geworden. PRW zet in op het verzachten van deze randen langs de kust met geleidelijke overgangen waarbij er combinaties ontstaan met veiligheid, natuur en recreatie. PRW werkt langs vier hoofdlijnen:

 • Verkenning pilots verzachting dijken
 • Iconen van natuurontwikkeling en beleving
 • Verbetering huidige en ontwikkeling nieuwe kwelders
 • Zilte landbouw/vitaliteit achter de dijken

Doel van strategie
PRW werkt naar meer geleidelijke overgangen tussen land en water, naar een mooie kust met rijke dijken, afgewisseld met kwelders en doorgangen voor vis. Hierbij is er aandacht voor zowel de natuur als voor landschapsbeleving. Natuur, veiligheid en recreatie gaan zoveel mogelijk hand in hand.

Verkenning pilots verzachting dijken
In het Deltaprogramma Waddengebied zijn innovatieve dijkconcepten verkend om synergie te creëren tussen dijkversterking en natuurontwikkeling; je kunt hierbij denken aan groene dijken, wisselpolders en dubbele dijken. Deze concepten worden nu verder verkend in het programma Project Overstijgende Verkenningen (POV) van het Hoogwatersbeschermingsprogramma. PRW werkt samen met de Noordelijke Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Deltaprogramma aan het uitvoeren van deze innovatieve dijkpilots.

Iconen van natuurontwikkeling en beleving
In deze strategie werken we ook aan een aantal projecten die tot de verbeelding spreken. De natuur kent geen geleidelijke overgangen meer tussen zoet en zout. PRW wil deze overgangszones herstellen in het belang van de natuur en voor economische ontwikkelingen. Zo werken we bijvoorbeeld aan een integrale gebiedsopgave voor de Kop van Noord-Holland, Lauwersmeer-Waddenzee en Holwerd aan Zee. Verder is PRW betrokken bij de natuurambitie voor De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) inclusief de Vismigratierivier in de Afsluitdijk. En we werken aan kleinere iconen zoals het gemaal Vijfhuizen en een spoelmeer bij Noordpolderzijl.

Verbetering huidige en ontwikkeling nieuwe kwelders
Langs de Waddenkust liggen op diverse plaatsen kwelders. Kwelders hebben een belangrijke functie voor waterveiligheid en kennen een hoge natuurwaarde. PRW werkt samen met de terreinbeheerders aan het behoud en het versterken van de natuurfunctie van kwelders.

Zilte landbouw/vitaliteit achter de dijken
Langs de randen van de Waddenzee zijn veel landbouwgebieden waar toenemende verzilting zal optreden door klimaatverandering en bodemdaling. PRW zet daarom in op innovatieve concepten voor de ontplooiing van mogelijkheden voor de landbouw,  denk bijvoorbeeld aan zouttolerante gewassen. Deze zilte ontwikkelingen bieden ook kansen natuur-, veiligheid- en recreatie.

Betrokken partijen
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Coalitie Wadden Natuurlijk (samenwerkende natuurorganisaties), Gemeenten, Kwelderbeheerders, Waddenprovincies, Deltaprogramma, Noordelijke Waterschappen, Waddenacademie en Landbouworganisaties.

Nieuws over deze strategie

dinsdag 15 januari 2019

Save the Date: Symposium 50 jaar Lauwersmeer

Op 23 mei 2019 is het precies 50 jaar geleden dat de Lauwerszee, in aanwezigheid van Koningin Juliana, is afgesloten. De Lauwerszee werd Lauwersmeer, zout werd zoet. De visserij verplaatste zich gedeeltelijk naar Lauwersoog en de Lauwerszee veranderde in een 6000 hectare groot zoetwater natuurgebied.

meer lezen
vrijdag 16 november 2018

Gemaal Vijfhuizen omgedoopt tot De Heining

De Heining, dat is de naam van het nieuwe gemaal in de zeedijk bij Marrum. Op donderdagavond 15 november onthulden bewoners uit de streek op bijzondere wijze deze naam tijdens de officiële opening. In een sprookjesachtige setting liepen mensen richting het zeegemaal. Daar eenmaal aangekomen kwam het nieuwe gemaal ‘tot leven’. En zo werd de nieuwe blikvanger gedoopt. Daarmee is het gemaal én het project officieel opgeleverd.

meer lezen
donderdag 20 september 2018

Opslag zoetwater in bodem bij Lauwersmeergebied kansrijk voor klimaatadaptieve landbouw

Het opslaan van zoetwater in de grond kan grote voordelen bieden voor de landbouw in het Lauwersmeergebied en het hele noordelijke kleigebied. Boeren in gebied aan de rand van de Waddenzee worden dan minder kwetsbaar voor klimaatverandering en bodemdaling.

meer lezen
Meer nieuws over deze strategie

rapporten bij deze strategie

 • woensdag 11 januari 2017

  Blauwdruk monitoring zoet-zout Waddengebied

  PRW heeft voor zoet-zoutovergangen in het Waddengebied een uniforme monitoringsstrategie  uitgewerkt

  naar rapport
 • maandag 19 december 2016

  Vispasserbaarheid Waddenzee

  Presentatie van Wilco de Bruijne tijdens CWE-congres in Groningen.

  naar rapport
 • vrijdag 16 december 2016

  Tweede Kennistafel spoelmeer Holwerd aan Zee

  Dit is het rapport over de Tweede Kennistafel spoelmeer Holwerd aan Zee (PDF, 13.3 Mb).

  naar rapport
 • maandag 10 oktober 2016

  Werksessie Finsterwolde

  Verslag van de Werksessie in Finsterwolde over de Brede Groene Dollarddijk (PDF, 3.2Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 6 september 2016

  Monitoringsadvies Vijfhuizen Hallumerryt

  Hoe monitor je de effectiviteit van een vispassage. Advies voor monitoring bij Vijfhuizen (PDF, 2.0 Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 2 augustus 2016

  Overzicht Vispassages Waddenzee

  Overzicht Vispassages Waddenzee (PDF, 19.1 Mb)

  naar rapport
 • dinsdag 19 april 2016

  Uitvoeringsagenda 2016

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Kansrijke locaties voor zeegras in de Waddenzee

  april 2015, (PDF, 4.6 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Kansenkaart natuurwaarden langs de Randen van de Waddenzee

  April 2014 (PDF, 2.3 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Westerwolde Aa: estuariene overgang

  oktober 2013 (PDF, 0.5MB)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Effecten van zoetwater

  op de ecologie en morfologie van de Waddenzee. december 2011 (PDF, 1.0 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Planstudie Prins Hendrikpolder Texel

  december 2011 (13,6 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Komberginsatlas

  oktober 2011 (pdf 4 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Natuurambitie Afsluitdijk

  juli 2011 (pdf 3,2 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Eindadvies Afsluitdijk

  mei 2011 (pdf 1,14 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Eindrapportage Ruimere Jas

  november 2011 (pdf 4.9 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Schetsschuit Harlingen-Zurich

  mei 2013, (pdf, 3.4Mb)

  naar rapport