Programma naar een rijke Waddenzee

Volgende

Strategie 1

Verduurzaming visserij en natuurherstel

Verduurzaming visserij en natuurherstel
De visserij is van oudsher verbonden met de Waddenzee. Door schaalvergroting en toegenomen omvang van deze sector neemt de invloed op de natuurkwaliteit toe. Het is daarom van belang om vanuit de ambitie van een Rijke Waddenzee verdergaande afspraken te maken over de aanpassing van de visserij. PRW werkt daarbij aan een transitie van deze sector met een blijvend economisch perspectief. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse. PRW treedt daarbij op als verbinder tussen de visserijsector, overheden en natuurorganisaties. PRW organiseert kennis, stimuleert innovaties en werkt aan (de uitvoering van) afspraken tussen de betrokken partijen.

Doel van de strategie
PRW zet in op een duurzame visserij met toekomst. Waarbij er sprake is van een moderne, bij het gebied passende, duurzame visserij in een Rijke Waddenzee. Hierdoor bieden we kansen voor natuurherstel van biobouwers door gebieden met rust te laten en werken we aan herstel van de visgemeenschap via technische maatregelen.

Uitvoering van transitieprojecten
In deze strategie staat de uitvoering van visserijafspraken centraal om bodemberoering terug te brengen en het herstel van de visstand te bevorderen. Hiervoor zijn er per visserijsector afspraken gemaakt (transities). PRW werkt aan de volgende transities:

 • Transitie mosselzaadvisserij:
 • Transitie garnalenvisserij
 • Transitie handkokkelsector
 • Stimuleren van de kleinschalige, geïntegreerde visserij

Daarnaast werkt PRW aan het ontwerp van een nieuw beleidskader voor het handmatig rapen van Japanse oesters. Deze soort biedt mogelijk een welkome extra economische basis voor de kleinschalige visserij.

Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse
Een Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse willen we voor alle visserijtypen bereiken. Vanuit PRW streven we daarom naar een veerkrachtige Wadvisserij die verantwoordelijkheid neemt en een actieve bijdrage levert aan het visserijbeheer en natuurherstel. De sector biedt jaarrond een herkenbaar en duurzaam gevangen product van hoge kwaliteit. De visserij levert op deze wijze een belangrijke bijdrage aan de beleving van de Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed en plukt daar zelf ook de vruchten van.

Een compleet overzicht van de transities en de afspraken kunt u vinden in het programmaplan.

Betrokken partijen
Vissers en hun vertegenwoordigers, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , Waddenprovincies, Coalitie Wadden Natuurlijk (samenwerkende natuurorganisaties), Waddenzeehavens, Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Waddenacademie en Waddenfonds.

Nieuws over deze strategie

woensdag 7 maart 2018

Sterke toename mosselbanken in Nederlandse Waddenzee

Het oppervlak aan mosselbanken op droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2017 is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit komt door een omvangrijke broedval in de zomer van 2016 en doordat de nieuw gevormde banken hun eerste winter goed hebben doorstaan.

meer lezen
maandag 29 januari 2018

Podium voor Werelderfgoed-visserij op ministersconferentie

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) roept visserijorganisaties en individuele vissers op met ideeën te komen voor de komende Trilaterale Ministersconferentie in Leeuwarden. Centraal daarbij staat de vraag hoe de visserij bijdraagt aan de kwaliteit van het UNESCO Werelderfgoed-gebied Waddenzee.

meer lezen
dinsdag 17 oktober 2017

Sterke daling van aantal kokkels in de Waddenzee

Het totale bestand aan kokkels in de Waddenzee is met een derde (32%) afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In het voorjaar van 2016 was er nog een bestand van 364,3 miljoen kilogram versgewicht. Dit jaar komt de bestandsschatting significant lager uit: op 264,6 miljoen kilogram kokkels.

meer lezen
Meer nieuws over deze strategie

rapporten bij deze strategie

 • dinsdag 17 oktober 2017

  Kokkelbestand Waddenzee 2017

  De jaarlijkse bestandsinventarisatie van het aantal kokkels in de Waddenzee. Het gaat om het jaar 2017. Uitgevoerd door Wageningen Marine Research in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

  naar rapport
 • maandag 10 juli 2017

  Jaarverslag Mosseltransitie 2016

  Jaarverslag over de transitie van de mosselvisserij in de Waddenzee (PDF, 3.2 Mb).

  naar rapport
 • donderdag 20 oktober 2016

  Kokkelbestand Waddenzee 2016

  Inventarisatie van het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren door IMARES (Wageningen Marine Research) in opdracht van het Ministerie van EZ.

  naar rapport
 • zondag 21 augustus 2016

  Oesterbanken en Scholekster

  Hoe meer oesters er zijn op een schelpdierbank, des te minder aantrekkelijk wordt die voor de bedreigde Scholekster. Onderzoek Sovon en NIOZ in opdracht van PRW (PDF, 4.2 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 13 juli 2016

  Duurzame Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse

  Vier studenten van Van Hall Larenstein schreven in opdracht van PRW een startnotitie over een duurzame Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse (PDF, 1.1 Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 12 januari 2016

  Programmaplan 2015-2018

  Het programmaplan van het Programma naar een Rijke Waddenzee voor natuurherstel en verduurzaming van het gebruik in de Waddenzee voor de periode van 2015-2018 (PDF, 16.9 Mb).

  naar rapport