Programma naar een rijke Waddenzee

Volgende

Strategie 1

Verduurzaming visserij en natuurherstel

Verduurzaming visserij en natuurherstel
De visserij is van oudsher verbonden met de Waddenzee. Door schaalvergroting en toegenomen omvang van deze sector neemt de invloed op de natuurkwaliteit toe. Het is daarom van belang om vanuit de ambitie van een Rijke Waddenzee verdergaande afspraken te maken over de aanpassing van de visserij. PRW werkt daarbij aan een transitie van deze sector met een blijvend economisch perspectief. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse. PRW treedt daarbij op als verbinder tussen de visserijsector, overheden en natuurorganisaties. PRW organiseert kennis, stimuleert innovaties en werkt aan (de uitvoering van) afspraken tussen de betrokken partijen.

Doel van de strategie
PRW zet in op een duurzame visserij met toekomst. Waarbij er sprake is van een moderne, bij het gebied passende, duurzame visserij in een Rijke Waddenzee. Hierdoor bieden we kansen voor natuurherstel van biobouwers door gebieden met rust te laten en werken we aan herstel van de visgemeenschap via technische maatregelen.

Uitvoering van transitieprojecten
In deze strategie staat de uitvoering van visserijafspraken centraal om bodemberoering terug te brengen en het herstel van de visstand te bevorderen. Hiervoor zijn er per visserijsector afspraken gemaakt (transities). PRW werkt aan de volgende transities:

 • Transitie mosselzaadvisserij:
 • Transitie garnalenvisserij
 • Transitie handkokkelsector
 • Stimuleren van de kleinschalige, geïntegreerde visserij

Daarnaast werkt PRW aan het ontwerp van een nieuw beleidskader voor het handmatig rapen van Japanse oesters. Deze soort biedt mogelijk een welkome extra economische basis voor de kleinschalige visserij.

Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse
Een Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse willen we voor alle visserijtypen bereiken. Vanuit PRW streven we daarom naar een veerkrachtige Wadvisserij die verantwoordelijkheid neemt en een actieve bijdrage levert aan het visserijbeheer en natuurherstel. De sector biedt jaarrond een herkenbaar en duurzaam gevangen product van hoge kwaliteit. De visserij levert op deze wijze een belangrijke bijdrage aan de beleving van de Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed en plukt daar zelf ook de vruchten van.

Een compleet overzicht van de transities en de afspraken kunt u vinden in het programmaplan.

Betrokken partijen
Vissers en hun vertegenwoordigers, Ministerie van Economische Zaken, Waddenprovincies, Coalitie Wadden Natuurlijk (samenwerkende natuurorganisaties), Waddenzeehavens, Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Waddenacademie en Waddenfonds.

Nieuws over deze strategie

woensdag 22 februari 2017

Natuurlijke hotspots Waddenzee in kaart gebracht

Door de verduurzaming van de visserij in de Waddenzee krijgt de natuur steeds meer ruimte om zich te ontwikkelen. Voor het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is dat nu de aanleiding om te onderzoeken waar mogelijk kansrijke plekken bevinden.

meer lezen
donderdag 22 december 2016

Garnalenvissers krijgen tijd voor duurzame investeringen

De garnalenvissers in de Waddenzee en de Noordzee hebben zicht op een nieuwe vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet. De beoogde vergunning heeft een geldigheidsduur van 6 jaar en daarmee krijgen de garnalenvissers meer zekerheid om te investeren in een duurzame visserij.

meer lezen
woensdag 14 december 2016

Veel mosselbankjes in Waddenzee

In de Waddenzee zijn op dit moment spectaculair veel mosselbanken. Dat heeft alles te maken met de goede zaadval van begin dit jaar, meldt Visserijnieuws.

meer lezen
Meer nieuws over deze strategie

rapporten bij deze strategie

 • donderdag 20 oktober 2016

  Kokkelbestand Waddenzee 2016

  Inventarisatie van het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren door IMARES (Wageningen Marine Research) in opdracht van het Ministerie van EZ.

  naar rapport
 • zondag 21 augustus 2016

  Oesterbanken en Scholekster

  Hoe meer oesters er zijn op een schelpdierbank, des te minder aantrekkelijk wordt die voor de bedreigde Scholekster. Onderzoek Sovon en NIOZ in opdracht van PRW (PDF, 4.2 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 13 juli 2016

  Duurzame Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse

  Vier studenten van Van Hall Larenstein schreven in opdracht van PRW een startnotitie over een duurzame Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse (PDF, 1.1 Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 12 januari 2016

  Programmaplan 2015-2018

  Het programmaplan van het Programma naar een Rijke Waddenzee voor natuurherstel en verduurzaming van het gebruik in de Waddenzee voor de periode van 2015-2018 (PDF, 16.9 Mb).

  naar rapport