Programma naar een rijke Waddenzee

Vorige Volgende

Strategie 6

Verduurzaming havens en vaargeulmanagement

Verduurzaming havens, scheepvaart en vaargeulmanagement
Havens en vaargeulen horen bij de Waddenzee. Vanuit de commerciële havens worden goederen vervoerd en vissersschepen vinden er hun thuishaven. Daarnaast hebben veerboten, vaargeulen en jachthavens een niet weg te denken rol in de toeristeneconomie. Tegelijkertijd is er spanning tussen de gewenste bereikbaarheid en de (morfologische) natuurlijke kenmerken van de Waddenzee.

PRW zet in op:

 • Transitie naar duurzame Waddenzeehavens
 • Transitie naar vaargeulmanagement met de natuur
 • Slimmer met slib
 • Verkennen (on)mogelijkheden anders varen

Doel van de strategie
Havens en scheepvaart beïnvloeden de natuurlijke omgeving van de Waddenzee. Vanuit het streefbeeld van een Rijke Waddenzee is het de bedoeling zo weinig mogelijk in de wadbodem in te grijpen. Ook moet onnatuurlijke verspreiding van (bagger)slib zoveel mogelijk worden voorkomen. De meest belangrijke natuurgebieden in de Waddenzee moeten in elk geval worden ontzien. Maar we hebben ook oog voor het belang van een goede bereikbaarheid. Met deze strategie wil PRW stappen zetten in het (denken over) beter samengaan van haven- en vaarbelangen met de ecologische kenmerken van  Werelderfgoed Waddenzee

Naar duurzame Waddenzeehavens
Het meerjarig programma Building with Nature Waddenzeehavens (BWN), dat mede door PRW is ontwikkeld, is volop in uitvoering. Waar nodig geeft PRW dit programma nog steeds ondersteuning en helpt het om projecten tot uitvoering te brengen. Tegelijkertijd bewaakt PRW de balans tussen ecosysteemdenken en eco-engineering.

De Nederlandse Waddenzeehavens werken aan verduurzaming. Dit wordt geborgd via Ecoport-certificering. Elke twee jaar wordt dan gecontroleerd of de haven voldoende vernieuwende verduurzamingen toepast om zich ook een Ecoport te mogen noemen. PRW wil met de samenwerkende Waddenzeehavens duurzaamheid verder aanjagen en ook de Deense en Duitse havens hiertoe inspireren. Daarnaast wordt er met de partijen van het Actieplan Vaarrecreatie samengewerkt om de verduurzaming van de jachthavens te verbeteren.

Geulmanagement
Binnen geulmanagement wordt ingezet op het flexibiliseren van het beheer van de vaargeulen. Zo kan er beter ingespeeld worden op de morfologische veranderingen, de wensen van de gebruikers en de gewenste bedrijfszekerheid voor uitvoerders.

Ook wordt er gekeken naar de processen achter de vorming van natuurlijke vaargeulen. Op sommige plekken vormen die een bedreiging voor de kustveiligheid. Hoe kun je hier met geulmanagement op inspelen?

Slimmer met slib
Het voortdurend baggeren en terugstorten van het opgebaggerde materiaal in de Waddenzee leidt tot vertroebeling van het ecosysteem. Met name in de Eems-Dollard leidt dit tot problemen, vandaar dat hier proeven worden uitgevoerd om baggerslib, na bewerking, te gebruiken bij dijkversterking of in de landbouw. PRW stimuleert en ondersteunt het breed delen van de ervaringen uit de proeven met het hele Waddengebied en het – waar mogelijk- opschalen van de proeven.

Verkennen (on)mogelijkheden anders varen
De vaargeulen worden nu uitgebaggerd omdat de huidige schepen anders vastlopen. Je kunt de oplossing zoeken in meer baggeren, maar zou je ook anders kunnen gaan varen? PRW denkt dat anders varen een belangrijke sleutel is voor het verminderen van het baggerprobleem. Daarom sluit PRW aan bij een verkenning vanuit CWN (een samenwerkingsverband van de verschillende natuurverenigingen) naar de mogelijkheden voor anders varen en innovaties in transport over water. Ook start PRW een verkenning met de regio naar een duurzame bereikbaarheid van- en naar de Waddeneilanden.

Betrokken partijen
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Ministerie van Economische Zaken, Waddenprovincies, waterschappen, gemeenten, havenbedrijven, samenwerkende Waddenzeehavens, reders, Coalitie Wadden Natuurlijk (samenwerkende natuurorganisaties) en bewoners.

Nieuws over deze strategie

donderdag 9 maart 2017

VN pakt nu ook plastic probleem aan

Het milieubureau van de Verenigde Naties (UNEP) heeft tijdens de World Ocean Summit op Bali de Clean Seas-campagne gelanceerd tegen plastic in de oceanen.

meer lezen
dinsdag 21 februari 2017

Nienke Dijkstra genomineerd voor Tegenlicht

Het VPRO-programma Tegenlicht heeft Nienke Dijkstra genomineerd voor een apart item over mensen die buiten de gebaande paden denken en doen.  Dijkstra zette het plastic-probleem in de Waddenzee op de bestuurlijke agenda en inmiddels is een Actieplan gestart.

meer lezen
woensdag 8 februari 2017

Gezamenlijke actie vóór plastic vrije Waddenzee

Alle natuurbeheerders in het Waddengebied gaan in de komende twee jaar gezamenlijk aan de slag om het plastic probleem in Werelderfgoed Waddenzee aan te pakken.

meer lezen
Meer nieuws over deze strategie

rapporten bij deze strategie

 • woensdag 8 februari 2017

  Actieplan Plastic 2017-2018

  Actieplan Plastic 2017-2018: “Op naar een plastic vrij Werelderfgoed Waddenzee. Wat kun jij doen?” (PDF, 12.2 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 14 juli 2016

  Waddenzeehavens

  Kort verslagje van de bijeenkomst Waddenzeehavens: Ecoports in Appingedam.

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Neobiota in de Waddenzee

  Nederlandse samenvatting

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Ameland natuurlijk bereikbaar

  rapport 2011 (pdf 1,7 Mb)

  naar rapport