Programma naar een rijke Waddenzee

Vorige Volgende

Strategie 6

Verduurzaming havens en vaargeulmanagement

Verduurzaming havens, scheepvaart en vaargeulmanagement
Havens en vaargeulen horen bij de Waddenzee. Vanuit de commerciële havens worden goederen vervoerd en vissersschepen vinden er hun thuishaven. Daarnaast hebben veerboten, vaargeulen en jachthavens een niet weg te denken rol in de toeristeneconomie. Tegelijkertijd is er spanning tussen de gewenste bereikbaarheid en de (morfologische) natuurlijke kenmerken van de Waddenzee.

PRW zet in op:

 • Transitie naar duurzame Waddenzeehavens
 • Transitie naar vaargeulmanagement met de natuur
 • Slimmer met slib
 • Verkennen (on)mogelijkheden anders varen

Doel van de strategie
Havens en scheepvaart beïnvloeden de natuurlijke omgeving van de Waddenzee. Vanuit het streefbeeld van een Rijke Waddenzee is het de bedoeling zo weinig mogelijk in de wadbodem in te grijpen. Ook moet onnatuurlijke verspreiding van (bagger)slib zoveel mogelijk worden voorkomen. De meest belangrijke natuurgebieden in de Waddenzee moeten in elk geval worden ontzien. Maar we hebben ook oog voor het belang van een goede bereikbaarheid. Met deze strategie wil PRW stappen zetten in het (denken over) beter samengaan van haven- en vaarbelangen met de ecologische kenmerken van  Werelderfgoed Waddenzee

Naar duurzame Waddenzeehavens
Het meerjarig programma Building with Nature Waddenzeehavens (BWN), dat mede door PRW is ontwikkeld, is volop in uitvoering. Waar nodig geeft PRW dit programma nog steeds ondersteuning en helpt het om projecten tot uitvoering te brengen. Tegelijkertijd bewaakt PRW de balans tussen ecosysteemdenken en eco-engineering.

De Nederlandse Waddenzeehavens werken aan verduurzaming. Dit wordt geborgd via Ecoport-certificering. Elke twee jaar wordt dan gecontroleerd of de haven voldoende vernieuwende verduurzamingen toepast om zich ook een Ecoport te mogen noemen. PRW wil met de samenwerkende Waddenzeehavens duurzaamheid verder aanjagen en ook de Deense en Duitse havens hiertoe inspireren. Daarnaast wordt er met de partijen van het Actieplan Vaarrecreatie samengewerkt om de verduurzaming van de jachthavens te verbeteren.

Geulmanagement
Binnen geulmanagement wordt ingezet op het flexibiliseren van het beheer van de vaargeulen. Zo kan er beter ingespeeld worden op de morfologische veranderingen, de wensen van de gebruikers en de gewenste bedrijfszekerheid voor uitvoerders.

Ook wordt er gekeken naar de processen achter de vorming van natuurlijke vaargeulen. Op sommige plekken vormen die een bedreiging voor de kustveiligheid. Hoe kun je hier met geulmanagement op inspelen?

Slimmer met slib
Het voortdurend baggeren en terugstorten van het opgebaggerde materiaal in de Waddenzee leidt tot vertroebeling van het ecosysteem. Met name in de Eems-Dollard leidt dit tot problemen, vandaar dat hier proeven worden uitgevoerd om baggerslib, na bewerking, te gebruiken bij dijkversterking of in de landbouw. PRW stimuleert en ondersteunt het breed delen van de ervaringen uit de proeven met het hele Waddengebied en het – waar mogelijk- opschalen van de proeven.

Verkennen (on)mogelijkheden anders varen
De vaargeulen worden nu uitgebaggerd omdat de huidige schepen anders vastlopen. Je kunt de oplossing zoeken in meer baggeren, maar zou je ook anders kunnen gaan varen? PRW denkt dat anders varen een belangrijke sleutel is voor het verminderen van het baggerprobleem. Daarom sluit PRW aan bij een verkenning vanuit CWN (een samenwerkingsverband van de verschillende natuurverenigingen) naar de mogelijkheden voor anders varen en innovaties in transport over water. Ook start PRW een verkenning met de regio naar een duurzame bereikbaarheid van- en naar de Waddeneilanden.

Betrokken partijen
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , Waddenprovincies, waterschappen, gemeenten, havenbedrijven, samenwerkende Waddenzeehavens, reders, Coalitie Wadden Natuurlijk (samenwerkende natuurorganisaties) en bewoners.

Nieuws over deze strategie

dinsdag 11 december 2018

Terugblik Werkcongres Plasticvrije Waddenzee 2018

Op 29 november is voor het vierde opeenvolgende jaar het werkcongres Plasticvrije Waddenzee georganiseerd. De oogst van dit jaar: een grote opkomst, veel inspiratie en concrete adviezen en acties voor vervolg.

meer lezen
dinsdag 26 juni 2018

Verrjaardagskado Wadenzee Jutezakjes om plasticafval op te ruimen

Zaterdag 30 juni 2018 wordt de verjaardag van de Waddenzee Werelderfgoed gevierd. Daarom krijgt de Waddenzee 2000 juten jutzakjes cadeau om plastic in op te ruimen.

meer lezen
donderdag 14 december 2017

Volop kansen voor duurzame bereikbaarheid Waddengebied 2030

De veerverbindingen zijn dé levensaders voor de Waddeneilanden. Gezien het belang van een goede verbinding hebben een groot aantal betrokken partijen een eerste verkenning uitgevoerd naar de kansen die er liggen voor een meer duurzame bereikbaarheid van het Waddengebied in de toekomst.

meer lezen
Meer nieuws over deze strategie

rapporten bij deze strategie

 • donderdag 14 december 2017

  Verkenning Duurzame Bereikbaarheid Waddenzee

  Verkenning Duurzame Bereikbaarheid Waddenzee (PDF, 2.4 Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 24 oktober 2017

  Programma werkbijeenkomst plastic

  Programma voor de werkbijeenkomst over het Actieplan Plastic in Lauwersoog op 22 november 2017.

  naar rapport
 • donderdag 13 juli 2017

  Verkenning verduurzaming scheepvaart

  Verkenning om scheepvaart in en rondom Werelderfgoed Waddenzee te verduurzamen(PDF, 1.3 MB).

  naar rapport
 • woensdag 8 februari 2017

  Actieplan Plastic 2017-2018

  Actieplan Plastic 2017-2018: “Op naar een plastic vrij Werelderfgoed Waddenzee. Wat kun jij doen?” (PDF, 12.2 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 14 juli 2016

  Waddenzeehavens

  Kort verslagje van de bijeenkomst Waddenzeehavens: Ecoports in Appingedam.

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Neobiota in de Waddenzee

  Nederlandse samenvatting

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Ameland natuurlijk bereikbaar

  rapport 2011 (pdf 1,7 Mb)

  naar rapport