Programma naar een rijke Waddenzee

Vorige Volgende

Strategie 5

Sedimenthuishouding voor veiligheid en biodiversiteit

Sedimenthuishouding voor veiligheid en biodiversiteit
Slib hoort in de Waddenzee, maar door menselijke activiteiten kan de hoeveelheid slib zo hoog worden dat dit de processen in de voedselketen hinderen. Activiteiten zoals baggeren voor onderhoud van de vaargeulen, bodemberoerende visserij en zandsuppleties leiden tot een voor de natuur schadelijke mate van vertroebeling door slib. PRW onderzoekt samen met Rijkswaterstaat de effecten van deze activiteiten en kijkt naar oplossingsmogelijkheden om vertroebeling in de waterkolom te verminderen.

Doel van strategie
PRW werkt aan een zo natuurlijk mogelijk sedimenthuishouding voor veiligheid en natuur. De bouwstenen voor de sedimenthuishouding zijn zand en slib. Dit zijn natuurlijke elementen in het Waddenecosysteem.  Teveel of te weinig hiervan verstoort het delicate evenwicht. Hoe deze processen in zijn werk gaan weten we nu niet goed. Daarom werkt PRW aan kennisontwikkeling over sedimenthuishouding  in de Waddenzee.  Verder agendeert en initieert PRW oplossingen om de negatieve effecten van zeespiegelstijging, kusterosie en zwevend slib te verminderen.

Meegroeien met de zee
PRW ontwikkelt een kennisagenda waarbij monitoring, modelontwikkeling en doelgerichte pilotexperimenten samen komen. Op dit moment wordt er al gekeken naar de oorzaken van erosie en er wordt ingezet op geulmanagement. Uiteraard is er ook voortdurend aandacht voor de morfologische ontwikkelingen van het Waddensysteem. Er zijn ook een aantal concrete projecten waaraan gewerkt wordt, zoals de ontwikkeling van een nieuwe kwelder op Terschelling  in de vorm van een Mondriaanschilderij en dynamisch kustbeheer (instuiving) in de zeereep op enkele eilanden. PRW vindt namelijk dat je kennis ontwikkelt via leren-door-doen.

Betrokken partijen
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Gemeenten, Deltaprogramma, Waddenacademie en Deltares.

Nieuws over deze strategie

dinsdag 28 maart 2017

Windwerk: een nieuwe manier van strandontwikkeling?

Onderzoekers en studenten van de Universiteit Wageningen zijn in 2016 gestart met het in kaart brengen van het effect van het inplanten van helmgras op het strand van Terschelling. Het project is bekend als Windwerk. De eerste resultaten zijn nu bekend.

meer lezen
dinsdag 21 februari 2017

Rapport 'Verkenning naar rijke onderwaterbestortingen'

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) onderzocht in hoeverre de steenachtige materialen, die onder water worden toegepast voor kustveiligheid en vaargeulmanagement, ook kansen bieden voor natuur.

meer lezen
maandag 14 november 2016

WindWerk op Terschelling mag langer blijven staan

Het project WindWerk mag langer blijven staan, in elk geval tot einde van dit jaar.WindWerk bevindt zich op het strand van Terschelling en bestaat uit geometrische vormen van helmgras en strobalen.

meer lezen
Meer nieuws over deze strategie

rapporten bij deze strategie

 • dinsdag 28 februari 2017

  Rijke onderwaterbestortingen

  Kunnen stenen helpen voor meer natuurwaarden in de Waddenzee? (PDF, 13.2 Mb)

  naar rapport
 • maandag 12 december 2016

  Buitengewone biologie buitendelta Waddenzee

  Buitengewone biologie van buitendelta’s Waddenzee. IMARES rapport C076/16.

  naar rapport
 • dinsdag 9 augustus 2016

  Kwelder Terschelling

  Ontwerpplan voor kwelderherstel- en ontwikkeling aan de zuidwestkant van Terschelling (PDF, 3.4Mb).

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Ameland natuurlijk bereikbaar

  rapport 2011 (pdf 1,7 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Ecologische Spoorboekje Waddenzee

  Een spoorboekje over wat je moet doen en wanneer bij een olieramp in de Waddenzee,  februari 2013, (PDF, 7.2 Mb)

  naar rapport