Programma naar een rijke Waddenzee

Vorige Volgende

Strategie 7

Eems-Dollard Estuarium

Eems-Dollard estuarium
Het Eems-estuarium vertoont symptomen van verval. Oorzaak van die achteruitgang is slib. Dit slib kan nauwelijks meer bezinken en komt met elk getij opnieuw in beweging. De stroming is sterk gekanaliseerd, de vloed loopt hoog op, het water is extreem troebel, de rivier is te nauw opgesloten door landwinning en de waterkwaliteit is slecht. Van de oorspronkelijk rijkdom aan planten en dieren is weinig meer over. Het water is op bepaalde gedeelten zo troebel dat planeten en dieren er niet kunnen leven. De ruggengraat van het estuarium is echter nog steeds intact: er is een in- en uitgaande getijdenbeweging en ook de brakwaterzone bestaat nog. Hier liggen dus nog steeds kansen voor herstel. Nog wel en het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) zet daar op in.

PRW heeft de ecologische knelpunten in kaart gebracht met hulp van vele experts. De partijen in de regio hebben elkaar via Economie en Ecologie in Balans (E&E) blijvend als partner gevonden. Samen werken zij aan de opgaven van het gebied. Die opgave is natuurherstel maar ook het behoud van werkgelegenheid en de transitie van de industrie naar een duurzame bedrijvigheid. PRW heeft daarvoor belangrijke bouwstenen aangedragen. Om het ecosysteem van het estuarium echt te kunnen herstellen, weten we nog altijd niet voldoende. Tegelijkertijd weten we wel genoeg om alvast met zinvolle maatregelen te starten. PRW helpt met raad en daad waar nodig. Door te adviseren over kansen voor de vitale kust en door bijvoorbeeld de ecosystem based approach op de agenda te houden.

Doel van de strategie
PRW wil het ecologische functioneren van het estuarium verbeteren. Dit doen we doordat we via een integrale benadering van economie en ecologie, kansen zien en benutten. Alle elementen uit het streefbeeld van een Rijke Waddenzee komen bij de Eems-Dollard op gebiedsniveau samen.

Economie en Ecologie in Balans
Inmiddels zijn er verschillend processen en initiatieven ontplooid die de eerste stappen zetten naar habitatherstel langs de randen van het Eems-Dollard gebied. De ontwikkeling van Economie en Ecologie in Balans, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en het Integraal Managementplan (IMP) hebben geleid tot de start van verschillende processen om de balans te vergroten. PRW financiert en ondersteunt het programma Economie en Ecologie in Balans. Via dit samenwerkingsverband starten nu een aantal concrete projecten zoals het uitstrooien van slib over landbouwgrond. Dit zijn belangrijk stappen naar systeemherstel.

PRW legt voor de periode 2015-2018 de focus op:
– het verbeteren van leefgebieden
– het ondersteunen van het innovatieprogramma Slimmer met Slib
– de samenwerking met Duitsland
– kennisontwikkeling van de hydromorfologische integriteit

Betrokken partijen
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Coalitie Wadden Natuurlijk (samenwerkende natuurorganisaties), Provincie Groningen, Groningen Seaports,  Duitse partners zoals NLWKN, WWF, BUND en NABU, Natuur- en Milieufederatie Groningen en SBE (Samenwerkende bedrijven Eemsmond).

Nieuws over deze strategie

maandag 26 november 2018

Overtollig slib omzetten in nuttige landbouwgrond

Kun je landbouwgrond verrijken met Slib uit de Eems. En zo ja, zou dat ook toepasbaar zijn in andere delen van het Waddengebied?

meer lezen
donderdag 23 augustus 2018

Goed nieuws voor vismonitoring Eems-Dollard estuarium

Voor 2019 is er goed nieuws voor de vismonitoring in het Eems-Dollard estuarium. De Waddenvereniging heeft een subsidie van € 46.000 ontvangen om volgend jaar de visstand in de Eems in beeld te brengen. PRW ondersteunt dit met extra geld en zorgt voor de aansluiting met de al lopende processen.

meer lezen
maandag 26 februari 2018

Jongeren actief bezig met Eems-vraagstuk

In het Eems-Dollardgebied zijn de laatste maanden jongeren actief geweest met het ‘anders-varen-vraagstuk’. Dit zorgt voor bewustwording en leidde ondermeer tot een aantal filmpjes.

meer lezen
Meer nieuws over deze strategie

rapporten bij deze strategie

 • donderdag 13 juli 2017

  Verkenning verduurzaming scheepvaart

  Verkenning om scheepvaart in en rondom Werelderfgoed Waddenzee te verduurzamen(PDF, 1.3 MB).

  naar rapport
 • donderdag 14 juli 2016

  Overzicht Technasium Eems-Dollard

  Een kleine 200 leerlingen van het Technasium in Leek keken met een frisse blik naar de problemen van de Eems-Dollard (PDF, 4.7 Mb).

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Voorstudie: Helder & Productief

  Voorstel voor een uitvoeringsagenda. december 2013 (PDF, 5.2 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Westerwolde Aa: estuariene overgang

  oktober 2013 (PDF, 0.5MB)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Kennisnetwerk Eems-Dollard

  voor Nederland en Duitsland. maart 2015 (PDF, 0.9 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Spelen met de Gulden snede in het Eems-Estuarium

  2012 (pdf, 4,1 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  De ecologische toestand van het Eems-Estuarium

  2012 (pdf, 7,4 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 4 mei 2016

  Intentieverklaring Economie & Ecologie in Balans Eemsdelta

  oktober 2012 (pdf, 1.1 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 4 mei 2016

  Samenwerkingsovereenkomst verbetering Eems-estuarium

  30 januari 2014, (pdf, 3.2Mb)

  naar rapport
 • woensdag 4 mei 2016

  Meer integraliteit Natuur en economie in de Eems-Dollard

  (advies Commissie Willems), Februari 2014, (PDF 0.8Mb)

  naar rapport
 • woensdag 4 mei 2016

  Icoonproject Vitale Kust Eems-Dollard

  September 2014 (PDF, 0.3Mb)

  naar rapport
 • woensdag 4 mei 2016

  Waddenslib voor zandgrondverbetering

  November 2014, (PDF, 0.5 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Ecologische Spoorboekje Waddenzee

  Een spoorboekje over wat je moet doen en wanneer bij een olieramp in de Waddenzee,  februari 2013, (PDF, 7.2 Mb)

  naar rapport