Programma naar een rijke Waddenzee

Strategieën

PRW werkt aan het realiseren van een Rijke Waddenzee aan de hand van deze negen strategieën.

Verduurzaming visserij en natuurherstel

PRW werkt via verschillende projecten aan een verduurzaming van de visserij in de Waddenzee. Dat is goed voor de visstand en de visserij.

meer lezen

Completeren voedselweb: biobouwers en vissen

De voedselketen in de Waddenzee is uit balans. Via kennisontwikkeling en een aantal projecten wil PRW een beter evenwicht in het voedselweb realiseren.

meer lezen

Vogels: flyway en verbeteren broedsucces

De Waddenzee is een belangrijke schakel binnen de internationale Flyway; onmisbaar voor vogels. PRW wil deze spilfunctie behouden en uitbouwen.

meer lezen

Verzachten randen vaste wal en natte wad

Geleidelijke overgangen tussen land en water. En afwisseling met kwelders voor zowel de natuur als voor landschapsbeleving.

meer lezen

Sedimenthuishouding voor veiligheid en biodiversiteit

Het streven naar een zo natuurlijk mogelijke sedimentshuishouding waarvan de achterliggende processen en mechanismen worden begrepen.

meer lezen

Verduurzaming havens en vaargeulmanagement

Een zoektocht naar de balans tussen de gewenste bereikbaarheid en een natuurlijke sedimenthuishouding.

meer lezen

Eems-Dollard Estuarium

De Eems is een belangrijke schakel in het Waddengebied. De balans vinden tussen ecologische en economische belangen is het uitgangspunt.

meer lezen

Beleving Werelderfgoed Waddenzee

Ontwikkeling van duurzaam Waddentoerisme door een betere benutting van de Werelderfgoed status.

meer lezen

Effecten van externe invloeden

Inzetten op het verkrijgen van inzichten in externe ontwikkelingen zodat er beter om ingespeeld kan worden.

meer lezen