Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de opdrachtgevers van het Programma naar een Rijke Waddenzee; afkomstig van het Rijk, de Waddenprovincies en natuurorganisaties. Het heeft als taak toezicht te houden op de werkzaamheden van het programma en de programmadirecteur met raad en daad terzijde te staan. De Raad van Toezicht komt op gezette tijden bijeen met het programmabureau om de voortgang te bespreken en kan – indien nodig – tevens de koers van het programma bijstellen.

De samenstelling is als volgt:

  • drs. M. (Mieke) Attema, Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat (waarnemend), namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (tevens voorzitter);
  • ing. J. (Jaap) Verhulst, Regio-ambassadeur, namens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit & Ministerie van Economische Zaken & Klimaat;
  • mr. M.A. (Avine) Fokkens-Kelder, Gedeputeerde provincie Fryslân, namens de drie Waddenprovincies;
  • ing. A. (Arjen) Kok, Regio-ambassadeur Natuurmonumenten, namens de Coalitie Wadden Natuurlijk*;
  • ir. Kees Lever, MPA, Directeur Staatsbosbeheer, namens Staatsbosbeheer;
  • C. (Tineke) Schokker-Strampel, Burgemeester gemeente Vlieland, namens alle Waddeneilanden- en Waddenkustgemeenten;
  • drs. A.A.M. (Arno) Brok, commissaris van de Koning in provincie Fryslân, namens het Regiecollege Waddengebied.

* De Coalitie Wadden Natuurlijk bestaat uit: Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Stichting Wad, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap & Landschap Noord-Holland.