Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de opdrachtgevers van het Programma naar een Rijke Waddenzee; afkomstig van het Rijk, de Waddenprovincies en natuurorganisaties. Het heeft als taak toezicht te houden op de werkzaamheden van het programma en de programmadirecteur met raad en daad terzijde te staan. De Raad van Toezicht komt op gezette tijden bijeen met het programmabureau om de voortgang te bespreken en kan – indien nodig – tevens de koers van het programma bijstellen.

De samenstelling is als volgt:

  • W. (Ineke) van Gent, Burgemeester gemeente Schiermonnikoog, namens alle Waddeneilanden- en Waddenkustgemeenten (tevens voorzitter);
  • mr. drs. E. (Erica) Slump, Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat, namens Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  • drs. ing. P.A.A. (Peter) van Velzen, Plaatsvervangend directeur Natuur, namens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit & Ministerie van Economische Zaken & Klimaat;
  • H. (Henk) Staghouwer, Gedeputeerde provincie Groningen, namens de drie Waddenprovincies (i.v.m. benoeming als Minister van LNV neemt de heer Gerben Biermann nu zitting in RvT);
  • M. (Marco) Glastra, Regio-ambassadeur Natuurmonumenten, namens de Coalitie Wadden Natuurlijk*;
  • drs. ing. M. (Mirjam) Kuzee, Programmadirecteur Deltanatuur, namens Staatsbosbeheer;
  • Leden van het Omgevingsberaad Waddengebied onder voorzitterschap van drs. A.A.M. (Arno) Brok, commissaris van de Koning van de provincie Frysl├ón, zijn agendalid en kunnen desgevraagd aanschuiven.

* De Coalitie Wadden Natuurlijk bestaat uit: Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland, Stichting Wad, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap & Landschap Noord-Holland.