Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Zilte vitaliteit Waddenkust

De kuststrook staat steeds meer in de belangstelling, zowel buitendijks als binnendijks. PRW zoekt in dit project naar kansen voor integrale projecten. Die projecten moeten passen binnen de doelen van PRW en mogelijkheden bieden op terreinen als veiligheid, recreatie en toerisme of landbouw. Ook streeft PRW naar verbinding van nieuwe en bestaande projecten rond de waterkering. Op die manier wordt kennisuitwisseling gestimuleerd.

Een van de onderdelen van het project is de monitoring van zoet-zoutovergangen. Vanuit Vijfhuizen werkt PRW aan een verbreding van deze monitoring langs de rest van de Waddenzee. Het is de bedoeling dit monitoringsplan onder te brengen in de samenwerkingsagenda Beheer. Verder wordt gewerkt aan een update van de kansenkaart van PRW uit 2014.

Langs de hele waddenkust aan de vaste wal brengen we gedetailleerd alle fysieke omstandigheden en factoren in beeld. Denk daarbij aan het zoutgehalte van het oppervlakte- en grondwater, klink, grondgebruik, infrastructuur, veiligheid, etc. Door de factoren in hun onderlinge samenhang te bekijken, ontstaan nieuwe inzichten voor kansen rond de randen van het wad. Rondom Termunten/Oterdum worden die kansen op dit moment al verder uitgediept.

PRW probeert de vele ideeën voor verbinding van dijkversterking met andere functies langs de kuststrook tussen Delfzijl en de Punt van Reide samen te brengen. Dit doen we op verzoek van de provincie Groningen en het Groninger Landschap.

Nieuws over dit project

vrijdag 16 november 2018

Gemaal Vijfhuizen omgedoopt tot De Heining

De Heining, dat is de naam van het nieuwe gemaal in de zeedijk bij Marrum. Op donderdagavond 15 november onthulden bewoners uit de streek op bijzondere wijze deze naam tijdens de officiële opening. In een sprookjesachtige setting liepen mensen richting het zeegemaal. Daar eenmaal aangekomen kwam het nieuwe gemaal ‘tot leven’. En zo werd de nieuwe blikvanger gedoopt. Daarmee is het gemaal én het project officieel opgeleverd.

meer lezen
vrijdag 29 juni 2018

Start pilot natuurvriendelijke oevers Waddenkust

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en Agrarische Collectief Waadrâne hebben de aftrap gegeven voor de pilot brakke natuurvriendelijke oevers. Vijf boeren starten dit jaar met het aanleggen van zo’n  natuurvriendelijke oever langs de waterkant.

 

meer lezen
maandag 25 juli 2016

PRW geeft helder monitoringsadvies Vijfhuizen

Monitor de aanwezigheid van vissen zowel binnen- als buitendijks bij het gemaal in het Friese Vijfhuizen. En beperk je in de monitoring niet alleen tot vissen, maar kijk ook naar het bodemleven, naar de planten, vogels en de waterkwaliteit.

meer lezen
dinsdag 8 maart 2016

PRW start verkenning zoet-zoutverbinding Oterdum

Het Programma naar een Rijke Waddenzee gaat, in opdracht van het Groninger Landschap en de Provincie Groningen, een verkenning uitvoeren naar mogelijkheden om de verbinding van het gebied tussen Oterdum en Polder Breebaart met de Eems Dollard te versterken.

meer lezen
maandag 11 november 2013

Symposium: Praktijk, kennis en beleid voor zoute kustwateren

Op dinsdag 17 december vindt in Restaurant Het Booze Wijf in Lauwersoog het 11e symposium van de Waddenacademie plaats. Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en het Kennisnetwerk OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit).

meer lezen