Verkenning platte oester

De platte oester kwam ooit veelvuldig voor in de permanent onder water gelegen gebieden van de Nederlandse Noordzee en de kustwateren, waaronder de Waddenzee. De platte oester is een biobouwer. Dat wil zeggen dat de oester zijn leefomgeving in positieve zin beïnvloedt. Door een combinatie van overbevissing, ziektes en strenge winters is deze biobouwer uit de Noordzee en Waddenzee verdwenen.

Inmiddels heeft de platte oester zich in het deltagebied naar de Noordzee uitgebreid op locaties waar de bodem niet wordt beroerd. Door de beperkte verspreidingscapaciteit gaat verder spontaan herstel vooralsnog lastig en langzaam. Een enorme opsteker voor het project is de ontdekking van platte oesters in de Waddenzee, eind 2017.

In een aantal stappen verkennen we nu of terugkeer van de platte oester in de Waddenzee mogelijk is. En zo ja, op welke manier die terugkeer te realiseren is. Hiervoor bewandelen we de sporen ‘kansrijke locaties’ en ‘kansrijke partners’. Daarna wordt bekeken of, en zo ja waar en hoe we actief aan herstel kunnen werken.

Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar de kansen voor het voedselweb en de regionale economie komt aan bod. Bovendien werken we in een laboratoriumsetting (NIOZ in de lead en in samenwerking met Edmelja en het Wereldnatuurfonds) aan een proef met het kweken van platte oesters.