Verkenning en uitwerking kwelder Terschelling

De strakke lijnen van kunstenaar Piet Mondriaan zijn wereldwijd een begrip. Wat gebeurt er als je met die beroemde lijnen een kwelder maakt in een hoogdynamisch landschap als de Waddenzee?

De te ontwikkelen kwelder bij Terschelling is een pilotproject waaraan PRW al langere tijd is verbonden. Onder begeleiding van PRW zijn de gemeente Terschelling, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Oerol/Sense of Place aan de slag gegaan met kwelders aan de zuidkant van Terschelling. Een aantal kwelderrestanten worden behouden, nieuwe kwelders worden ontwikkeld. Natuur- en landschapsontwikkeling heeft hierbij prioriteit, terwijl tegelijkertijd de kustveiligheid wordt gegarandeerd.

Het voorlopige ontwerp en de locatie van de kwelder is in overleg met de bewoners tot stand gekomen en begin 2016 bekendgemaakt. Landschapsarchitect Bruno Doedens baseerde zich bij het ontwerp op de rechte lijnen van Piet Mondriaan. Het patroon van haaks op elkaar staande dammen of palenrijen zorgt ervoor dat slib bezinkt en begroeid raakt. De dynamiek van eb en vloed blijft aanwezig. Deze combinatie van factoren zorgt voor een rijke kweldernatuur.

PRW werkt het voorlopige ontwerp uit tot een definitief ontwerp, in nauwe samenwerking met de betrokken partijen en bewoners. Het definitieve ontwerp moet na de zomer van 2016 zijn afgerond. Er moeten dan ook afspraken zijn gemaakt over de financiering, realisatie, het beheer en het onderhoud van het project. Het is de bedoeling dat in 2017 de schep de grond in gaat, zodat de eerste resultaten van de Mondriaankwelder te zien zijn tijdens Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad in 2018.

Het project is een mooi voorbeeld van hoe landschap, natuur en cultuur samen kunnen gaan via een integrale aanpak van beheer.