Verkenning anders varen

Door het aanleggen van dijken en inpolderingen is het Eems-Dollardgebied aan banden gelegd. Er is te weinig ruimte voor een natuurlijke werking van het getij. Maar ook door de diepe vaargeulen hebben we de Eemsnatuur sterk beïnvloed. De laatste jaren zijn we gaan begrijpen wat anders zou moeten voor een gezond Eems-estuarium, van de Noordzee tot op de getijderivier bij Herbrum.

De belangrijkste oorzaak voor de vertroebeling van de Eems is de beperkte ruimte. Ook de vaargeulverdipeing spelen een rol. PRW vraagt zich af wat er zou gaan gebeuren als we de ecologische waarden als uitgangspunt nemen in plaats van de economische. Zijn er dan bijvoorbeeld innovaties mogelijk (en rendabel) om anders te gaan varen. Dus minder diep? Terwijl tegelijkertijd de bereikbaarheid van zeehavens gewaarborgd blijft.

PRW zet zich in dit project vooral in om ‘anders varen’ op de agenda te krijgen en tot uitvoering te laten komen. Soms doen we dat ook op een verassende manier zoals de samenwerking met Technasia-scholen in Leek en Wolvega. We hopen met de creativiteit van de leerlingen tot nieuwe inzichten te komen. Die inzichten nemen we dan mee in gesprekken met reders, vaarweg- en havenbeheerders.