Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Verbetering kwelders

Kwelders zijn van nature dynamisch van karakter. De vastelandskwelders in de Waddenzee zijn echter aan zowel de zee- als landzijde vastgelegd. Aan de landzijde door inpolderingen en dijkaanleg, aan de zeezijde veelal door kwelderwerken (waarbij het beheer zich richt op behoud van het huidige kwelderareaal).Door deze vastlegging kunnen kwelders verouderen. Jongere kwelders kunnen op lange termijn in de knel komen of zelfs verdwijnen.

De huidige vastelandskwelders zijn ontstaan uit landaanwinningswerken. Ze zijn dus niet helemaal natuurlijk ontstaan, maar hebben wel een grote natuurwaarde. Die natuurwaarde staat echter onder druk door veroudering als gevolg van voortgaande opslibbing en vegetatiesuccessie. Een studie van het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit heeft daarvoor een aantal oplossingen aangereikt. Op basis daarvan organiseerde PRW eind 2015 een workshop met wetenschappers en terreinbeheerders.

Het bleek dat waar beheerders nu reactief omgaan met veroudering van hun kwelder, maatregelen tegen veroudering ook actief kunnen worden gepland. Verder werd geconcludeerd dat er in de deelgebieden van de vastelandskwelders (grofweg Friesland, Groningen en de Dollard) ruimte is voor ‘leren door doen’-experimenten. PRW bekijkt samen met de kwelderbeheerders op welke manier zij dynamisch en Waddenzeebreed kwelderbeheer kunnen bevorderen.

Meer lokaal richt PRW zich op de ecologische inrichting van kwelders. We kijken dan naar biodiversiteit, broedsucces en/of de functie voor vis, zoals bij de Groene Dollarddijk.

Nieuws over dit project

donderdag 3 augustus 2017

Rijkswaterstaat financiert kwelderherstel Terschelling

Rijkswaterstaat heeft het realisatiebesluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren. De Strieperkwelder en de Keag aan de zuidkant van Terschelling leiden onder erosie waardoor ze verdwijnen. Met de toekenning van de financiering van 800.000 euro start de voorbereiding van het kwelderherstel.

meer lezen
dinsdag 12 januari 2016

Eensgezind aan de slag met nieuwe kweldernatuur Terschelling

TERSCHELLING – De realisatie van open kwelders aan de zuidkant van Terschelling is weer een stap dichterbij gekomen. Niet voor landaanwinning, maar voor nieuwe natuur en een nieuw landschap, met een bijzondere vorm, geïnspireerd op werk van de schilder Piet Mondriaan. Zeven betrokken partijen hebben de plannen vandaag gepresenteerd in Midsland op Terschelling.

meer lezen
donderdag 5 november 2015

Workshop vastelandskwelders: ruimte voor experimenten tegen veroudering

Op 28 oktober organiseerden Programma naar een Rijke Waddenzee en het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) een workshop over het beheer van de vastelandskwelders in de Waddenzee. Onderwerp was de voortgaande veroudering, en wat daar eventueel tegen te doen is.

meer lezen
dinsdag 24 maart 2015

Dreigende eenvormigheid van kwelders kan aangepakt worden

De natuurwaarden van de kwelders langs de vastlandskust van de Waddenzee worden bedreigd doordat ze nog altijd opslibben en de plantensoort zeekweek steeds dominanter wordt. Maar met de juiste mix van beheermaatregelen kan dit probleem worden aangepakt.

meer lezen