Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Projectoverstijgende verkenning (POV) Waddenzeedijken

De drie noordelijke waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân zijn in 2014 de projectoverstijgende verkenning (POV) Waddenzeedijken gestart. De POV is geïnitieerd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De hoofddoelstelling van dit programma is het sober, doelmatig, maar ook sneller en goedkoper realiseren van dijkversterkingen. PRW heeft als doel de overgangen tussen land en water zachter en natuurlijker te maken. Dit kan leiden tot een integrale aanpak van de benodigde dijkversterking.

In de eerste fase van het project zijn twaalf onderzoeksplannen gedefinieerd. Een daarvan betreft geulmanagement. PRW is kartrekker van dit onderzoeksplan in de tweede fase, die in maart 2016 is gestart. Daarnaast levert PRW advies op verzoek van de overige POV-projectgroepen (bijvoorbeeld Dubbele Dijk en Brede Groene Dijk).

De POV Waddenzeedijken levert uiteindelijk bestuurlijk gedragen oplossingsrichtingen op voor Dijkring 6 (de vastelandskust van Friesland en Groningen). Mogelijk zijn die oplossingsrichtingen ook geschikt voor andere dijktrajecten in Nederland.

Waddendijkdag
Omdat effectieve communicatie en afstemming tussen de verschillende projecten belangrijk is, organiseren we twee keer per jaar een Waddendijkdag. Dat doen we samen met de POV-organisatie, het Regiecollege Waddengebied en het Deltaprogramma Waddengebied. De Waddendijkdagen zijn gericht op kennisuitwisseling tussen de verschillende pilots en activiteiten. PRW vervult hierin een secretarisrol.

Nieuws over dit project

woensdag 11 juli 2018

Excursie bij project Vijfhuizen

Op dinsdag 10 juli gingen de klankbordgroep van de POV-W en het programmateam van Programma naar een Rijke Waddenzee samen op excursie naar gemaal Vijfhuizen.

meer lezen
maandag 4 september 2017

Flinke subsidie voor Brede Groene Dijk

Waterschap Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema de subsidie ter waarde van € 8,7 miljoen.

meer lezen
maandag 5 september 2016

Heldere aanbevelingen werksessie Brede Groene Dollarddijk

Het Programma naar een Rijke Waddenzee organiseerde  een werksessie in Finsterwolde in opdracht van het Waterschap Hunze en Aa’s. Er kwamen concrete aanbevelingen voor de Brede Groene Dollarddijk.

meer lezen
woensdag 25 mei 2016

Eerste Waddendijkdag op 9 juni

PRW organiseert in samenwerking met POV-Waddenzeedijken en het Deltaprogramma Waddengebied op donderdag 9 juni de allereerste Waddendijkdag. Onderwerp van gesprek zijn de innovaties en de recente ontwikkelingen rondom de Waddendijken op het gebied van veiligheid- en natuur.

meer lezen
dinsdag 10 juni 2014

Dag van de Dijkzone

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kijkt tevreden terug op de Dag van de Dijkzone. Het symposium werd op 21 mei georganiseerd in Lauwersoog in samenwerking met het Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het doel van de dag was om kansen en ontwikkelingen te bespreken op het gebied van natuur, veiligheid, recreatie en beleving rondom de Waddenzeedijken.

meer lezen
donderdag 22 mei 2014

Brede groene dijk goed alternatief voor traditionele stenen dijk

Brede groene dijken zijn goedkoper in aanleg en bieden vaak meer bescherming dan traditionele dijken met een steen- of asfaltbekleding. Bovendien passen ze doorgaans beter in het landschap. Daarom zou er bij dijkversterkingen meer aandacht moeten komen voor dit alternatief. Dit blijkt uit onderzoek waaraan PRW heeft meegeholpen.

meer lezen

rapporten bij dit project

  • maandag 10 oktober 2016

    Werksessie Finsterwolde

    Verslag van de Werksessie in Finsterwolde over de Brede Groene Dollarddijk (PDF, 3.2Mb).

    naar rapport