Transitie garnalenvisserij

In 2014 hebben de visserijsector, natuurorganisaties en de betrokken overheden afspraken gemaakt over verduurzaming van de garnalenvisserij in de Waddenzee. De ambities zijn vastgelegd in het VisWad-akkoord. Belangrijke doelen: het bevorderen van natuurherstel en het bieden van blijvend economisch perspectief voor een deel van de garnalenvloot.

Een van de stappen in de transitie is het instellen van beschermde gebieden. Een andere maatregel is de reductie van de invloed van de visserij op bodem en bijvangst door technische aanpassingen. Onderdeel in de aanpak is het verlagen van het aantal vergunninghouders met 20 tot 30%. Ook wordt met een visplan de visserij-inzet gereguleerd. De partijen streven ernaar de visserij-impact met de helft te verminderen.

De voortgang wordt bewaakt door de stuurgroep VisWad. De uitwerking van de afspraken verloopt via de werkgroep Viswad. PRW levert de secretaris voor het bestuurlijk overleg, dat wordt voorgezeten door de Gedeputeerde van de provincie Groningen. De uiteindelijke uitwerking van de maatregelen vindt plaats in nauwe samenspraak met de visserijsector. Bij het ontwerp van de natuurmaatregelen wordt overleg gevoerd met de Coalitie Wadden Natuurlijk. Waar nodig wordt externe expertise ingehuurd.