Programma naar een rijke Waddenzee

De projecten

 • 41

  Structuur van de wadbodem

  PRW kijkt of, en zo ja waar het aanbrengen van kunstmatige structuren in de wadbodem het voedselweb en de visstand kan helpen.

  meer lezen over dit project
 • 40

  Actieplan Broedvogels Nederlandse Waddenzee

  Dit actieplan is gericht op verbeterkansen voor broedende- en rustende vogels in het Nederlandse Waddengebied.

  meer lezen over dit project
 • 39

  Flyway

  In dit project proberen we inzicht te krijgen in de flyway, door middel van monitoring en simultaantellingen.

  meer lezen over dit project
 • 38

  Verkenning anders varen

  In deze verkenning komen vragen aan bod als: op welke manier kunnen de economische ontwikkelzones bereikbaar blijven als niet meer de maat van de zeeschepen maar de ecologische randvoorwaarden de kaders stellen?

  meer lezen over dit project
 • 37

  Trilaterale werkconferentie Ecoports

  Havens (en scheepvaart) beïnvloeden de natuurlijke omgeving van de Waddenzee. Daarom is het verduurzamen van de Waddenzeehavens benoemd als deelstrategie in het programmaplan van PRW.

  meer lezen over dit project
 • 36

  Verkenning rijke onderwaterbestortingen in de Waddenzee

  Het doel van deze verkenning is overzicht te krijgen van de locaties, de soorten bestorting en de abiotische factoren. Zo kunnen we een kenschets maken van de ecologische waarden van de verschillende bestortingen.

  meer lezen over dit project
 • 35

  Dynamisch kustbeheer

  In het kader van dynamisch kustbeheer heeft PRW op verzoek van het Nationaal Park Schiermonnikoog een voorlopig ontwerp gemaakt voor het aanbrengen van een kerf in de duinen. Die kerf is nodig voor het bevorderen van verstuiving in de zeereep.

  meer lezen over dit project
 • 34

  Opzetten kennisagenda Zand en Slib

  In opdracht van en samen met Rijkswaterstaat start PRW met de ontwikkeling van een integrale kennisagenda Zand en Slib. In deze kennisagenda wordt de kennis en expertise over de zand- en slibhuishouding in de Waddenzee gebundeld.

  meer lezen over dit project
 • 33

  Waddenhuisberaad

  Samen met de Waddenacademie is een nieuw Waddenberaad georganiseerd over de effecten van menselijk handelen op het Waddengebied. Om de ecologische impact helder te krijgen, wordt gebruikgemaakt van het ‘cascademodel’.

  meer lezen over dit project