Ontwikkelen van kansen langs de kust

De toenemende effecten van klimaatverandering zorgen in het Waddengebied voor talloze uitdagingen. De veranderingen in temperatuur, neerslag (hoeveelheid en pieken) en de stijgende zeespiegel, maken de randen van het Wad – de verbinding tussen mens en zee – een opgave met urgentie, waar visie en actie voor nodig is. De komende jaren worden er door beheerders maatregelen ontwikkeld om de waterveiligheid en -kwaliteit te verbeteren.

De opdrachtgevers vragen PRW om de partijen uit te dagen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuur en diens dynamische processen. Die zorgen ervoor dat platen, kwelders en voorlanden mee kunnen stijgen met de zeespiegel waardoor een meer natuurlijk verdedigingssysteem tegen hoogwater ontstaat. Het gebied verjongt regelmatig, waardoor de Waddenzee meer slib invangt en de rand van het natte Wad geleidelijk ophoogt. Laaggelegen landbouwgronden kunnen we laten opslibben ter compensatie van de ontstane bodemdaling door bijvoorbeeld veenoxidatie, gas- of zoutwinning. Daardoor worden ze tevens bestendiger tegen toenemende zeespiegelstijging. Omdat de Waddenzee de komende 50 jaar naar alle waarschijnlijkheid in staat is om mee te groeien met de zeespiegel (mits de zandsuppleties adequaat blijven) kan de Waddenzee haar functie als klimaatbuffer versterken.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • De bijdrage van kwelder aan de veiligheidsopgave is per 2020 belegd in de dijkversterkingsprojecten langs de Waddenkust.
  • Het beheer van kwelders is mede gericht op versterking van de natuurlijke dynamiek met het oog op hun rol voor veiligheid en de ecologie (o.a. vis, zoet-zout verbindingen etc.)
  • Het op natuurlijke wijze laten opslibben van laaggelegen landbouwgronden wordt door de landbouw en overheden per 2020 gezien als serieus alternatief voor bestaande ontwatering en  bemalingsstrategieën.

Opdrachtgevers:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Rijkswaterstaat
  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen
  • Coalitie Wadden Natuurlijk

Opvolging door:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit